Fem mål för miljön

Försvarsmakten har fem interna verksamhetsmål inom miljöområdet. Dessa går att återfinna inom energi, övnings- och insatsverksamhet, avfall, förorenade områden samt hållbar konsumtion.

Det är också inom dessa områden som Försvarsmakten har identifierat sina betydande miljöeffekter, det vill säga de verksamheter och aktiviteter som har störst miljöpåverkan. Utöver dessa målområden har Försvarsmakten bland annat prioriterat samarbete med andra aktörer, samt att arbetet sker med koppling till de nationella miljökvalitetsmålen och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Miljömål