Försvarsmakten och ett förändrat klimat

Försvarsmakten tar riskerna och utmaningarna som effekterna av ett förändrat klimat medför på allvar och analyser den påverkan verksamheten har på flera områden.

Försvarsmaktens verksamhet berörs både direkt och indirekt av konsekvenserna av klimatförändringar. Konfliktmönster, säkerhetspolitik, geostrategiska intressekonflikter, humanitära katastrofer och operationsområden påverkas av ett förändrat klimat. Dessa konsekvenser påverkar också vårt närområde samt militärens roll och uppgifter, både nationellt och i internationella insatser.

Militärregionernas och garnisonernas verksamhet, infrastruktur och tillgänglighet påverkas av långsamma förändringar, exempelvis havsnivåhöjningar. Men även av plötsliga extrema vädertillfällen som förväntas öka i styrka och frekvens framöver. Försvarsmakten bidrar med stöd till samhället vid naturkatastrofer. Sommaren 2018 berördes stora delar av Mellansverige av skogsbränder som även innefattande övnings- och skjutfält. Försvarsmakten bistod då civilsamhället med bland annat helikoptrar i släckningsarbetet.

Effekter och risker relaterade till klimat handlar om att identifiera vilka risker och sårbarheter som Försvarsmakten ställs inför under förändrade förhållanden. Alla delar av Försvarsmakten kommer att påverkas av klimatförändringarna i någon utsträckning. För att säkerställa beredskap och operativ förmåga behöver myndigheten på sikt kunna möta en förändrad miljö, ett nytt socioekonomiskt läge och säkerhetspolitiska utmaningar.

Handlingsplan för Försvarsmaktens klimatanpassning

I januari 2019 började förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete att gälla. Den innebär att Försvarsmakten ska genomföra klimat- och sårbarhetsanalyser, identifiera anpassningsåtgärder och upprätta en handlingsplan för hur klimatanpassningsarbetet ska bedrivas, följas upp och utvärderas. Försvarsmakten har en handlingsplan för klimatanpassning som sträcker sig från 2020-2025.