Klimat och energi

Försvarsmaktens verksamhet påverkas av pågående och framtida klimatförändringar. Försvarsmakten arbetar därför med att minska sin påverkan på klimatet, samt genom anpassningsåtgärder minska de risker som kan uppstå till följd av ett förändrat klimat.

Solbelysta båthus i vinterlandskap i vacker natur.
Solbelysta båthus i vinterlandskap i vacker natur.
Försvarsmakten bedriver ett projekt som syftar till att undersöka förutsättningar för Försvarsmakten att uppnå klimatneutralitet till år 2045. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

För att främja en hållbar utveckling och möta de krav som ställs i relation till de globala klimatutmaningarna, krävs att Försvarsmaktens verkar i linje med Sveriges ambitioner, målsättningar och internationella åtaganden inom miljö och klimat. Arbete med bland annat energianvändning och drivmedel är betydande för att verksamheten ska bidra till att minska påverkan på klimatet, säkerställa den operativa förmågan och öka verksamhetens motståndskraft.

En effektivare energianvändning och ett minskat beroende av fossila energikällor

Genom energieffektiviseringar och energibesparingar ökar försörjningstryggheten och uthålligheten. En kombination av nya tekniker och beteendeförändringar kan användas för att i längden gynna den operativa förmågan.

Att vara självförsörjande genom förnyelsebar energi, energieffektiviseringar och energibesparingar innebär ett minskat beroende av externa aktörer, ökad försörjningstrygghet, lägre energikostnader och ökad uthållighet vid begränsad energitillgång. Synergieffekten blir att försvaret gynnas i form av minskade kostnader, att den faktiska tillförda energin räcker längre, samt att påverkan på klimatet minskar.

För att minska myndighetens utsläpp av växthusgaser krävs en ökad andel förnybara energikällor och investeringar i förnybar energiteknik. Att öka andelen förnybara energikällor är också betydelsefullt för att kunna öka energiförsörjningstryggheten och bedriva verksamhet där energitillgången är osäker.

Energi och drivmedel

Frågor och svar om klimatanpassning