Klimat och energi

Försvarsmaktens verksamhet påverkas av pågående och framtida klimatförändringar. Försvarsmakten arbetar därför med att minska sin påverkan på klimatet, samt genom anpassningsåtgärder minska de risker som kan uppstå till följd av ett förändrat klimat.

Solbelysta båthus i vinterlandskap i vacker natur.
Solbelysta båthus i vinterlandskap i vacker natur.
Försvarsmakten bedriver ett projekt som syftar till att undersöka förutsättningar för Försvarsmakten att uppnå klimatneutralitet till år 2045. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

För att främja en hållbar utveckling och möta de krav som ställs i relation till de globala klimatutmaningarna, krävs att Försvarsmaktens verksamhet effektiviserar energianvändningen och planerar strategiskt i linje med utvecklingen till ett fossilfritt samhälle. På så sätt kan myndigheten bidra till att minska påverkan på klimatet, säkerställa den operativa förmågan och öka motståndskraften i linje med Sveriges ambitioner och internationella åtaganden inom miljö och klimat.

Försvarsmakten har tre fokusområden som handlar om:

  • En effektivare energianvändning
  • Ett minskat beroende av fossila bränslen genom ökad användning av förnybara energikällor
  • Minska utsläpp av växthusgaser

En effektivare energianvändning

Genom energieffektiviseringar och energibesparingar ökar försörjningstryggheten och uthålligheten. En kombination av nya tekniker och beteendeförändringar kan användas för att i längden gynna den operativa förmågan.

Den fastighetsrelaterade energianvändningen står för cirka en tredjedel av Försvarsmaktens totala energianvändning och arbete pågår för att energieffektivisera. Att vara självförsörjande genom förnyelsebar energi, energieffektiviseringar och energibesparingar innebär ett minskat beroende av externa aktörer, ökad försörjningstrygghet, lägre energikostnader och ökad uthållighet vid begränsad energitillgång. Synergieffekten blir att försvaret gynnas i form av minskade kostnader, att den faktiska tillförda energin räcker längre, samt att påverkan på klimatet minskar.

Ett minskat beroende av fossila bränslen

För att minska myndighetens utsläpp av växthusgaser krävs en ökad andel förnybara energikällor och investeringar i förnybar energiteknik. Att öka andelen förnybara energikällor är också betydelsefullt för att kunna öka energiförsörjningstryggheten och bedriva verksamhet där energitillgången är osäker.

Av denna anledning bedriver Försvarsmakten ett projekt som syftar till att undersöka förutsättningar för Försvarsmakten att uppnå klimatneutralitet till år 2045 och säkerställa att den operativa förmågan är i linje med samhällsutvecklingen. Studien identifierar därmed möjligheter för att möta följande skrivning i budgetpropositionen 2018. ”Försvarssektorn ska fortsätta minska sitt fossilberoende. Det är i linje med Sveriges mål om att vara klimatneutralt senast år 2045, men sker även av säkerhetspolitiska skäl”.

Arbetet sker i samverkan med Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut.

Minska utsläpp av växthusgaser

Försvarsmakten är en stor energianvändare som ger ett betydande energi- och klimatavtryck. Den största energiposten, cirka 60 procent, utgörs av drivmedelsanvändning, inom vilken flygbränsle står för cirka 70 procent. När det gäller utsläpp av koldioxid står drivmedelsanvändningen för mer än 80 procent av det totala koldioxidutsläppet. Försvarsmakten gör därför ansträngningar för att minska utsläpp av växthusgaser för att minska sitt klimatavtryck.

Energi och drivmedel

Frågor och svar om klimatanpassning