Internationellt miljöarbete

Militär verksamhet kan ha skadlig inverkan på miljön. Eftersom Försvarsmakten genomför övningar och insatser över hela världen har vi ett aktivt miljöarbete även när vi verkar internationellt.

En lastbil tankas med diesel på svenska Camp Victoria i Kosovo 1999. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten

Hållbara camper

Försvarsmaktens internationella insatser sker ofta i länder där miljön redan är hårt utsatt på grund av militära konflikter. Därför är det särskilt viktigt att våra insatser inte orsakar nya miljöproblem.

När Försvarsmakten verkar utomlands sköter vi det dagliga arbetet på våra camper på ett hållbart sätt. Det gör vi till exempel genom att undvika miljöfarliga utsläpp, ta hand om avfall och på andra sätt minimera negativ miljöpåverkan.
Försvarsmaktens insatser både planeras och följs upp ur ett miljöperspektiv.

Svenska miljölagar så långt som möjligt

Miljöbalken är den viktigaste svenska miljölagen men den gäller inte utanför landets gränser. Försvarsmaktens ambition är ändå att följa svensk lagstiftning så långt som möjligt även vid internationell verksamhet. Värdlandets lagstiftning är styrande och Försvarsmaktens miljöpolicy är vägledande i miljöfrågor när vi verkar i andra länder.

Samarbeten med andra länder

Försvarsmakten deltar i gemensamma miljöprojekt, så kallade internationella försvarsmiljösamarbeten, med olika länder exempelvis inom ramen för Nato, EU och FN. Bland annat behandlas frågor som rör miljö och militär verksamhet, förslag till avtal och lagar mellan länder och gemensamma policyer i miljöfrågor.

Försvarsmakten har genomfört ett samarbetsprojekt med Finland och USA. Projektets mål var att ta fram riktlinjer för hur militär personal ska göra för att minimera sin miljöpåverkan vid internationella insatser. Samarbetet har bland annat resulterat i handboken "Environmental guidbook for military operations" samt ett utbildningspaket, "Environmetal Toolbox for Deploying Forces".

Försvarsmakten bedriver även ett projekt tillsammans med Ukraina där vi bland annat hjälper till att starta upp miljöarbetet inom det ukrainska försvaret.