Försvarsmaktens miljöorganisation

Försvarsmaktens miljöarbete spänner över samtliga nivåer inom organisationen. Sedan 2019 arbetar upp emot 60 personer inom myndigheten med miljöfrågor som huvud- eller tillikauppgift.

Högkvarteret

På Högkvarterets ledningsstab finns hållbarhetssektionen som ansvarar för att inrikta och strategiskt leda Försvarsmaktens hållbarhetsarbete. På Högkvarterets produktionsledning samordnas sedan arbetet som ska bedrivas vid produktionen av förbanden, det vill säga för att skapa, utveckla och upprätthålla den förmåga som behövs för att kunna genomföra en insats med ett förband.

Kontakt: exp-hkv@mil.se.

Försvarsgrenarna

Försvarsgrenarna armén, marinen och flygvapnet har genom sina staber ett samordnat miljöansvar för sina organisationsenheter. Varje organisationsenhet har en eller flera miljöhandläggare som stödjer verksamheten i miljöfrågor.

Försvarsmaktens miljöprövningsenhet

En viktig funktion i miljöarbetet är Försvarsmaktens miljöprövningsenhet som är en försvarsmaktsgemensam resurs som har Ledningsregementet som värdförband och är lokaliserad i Enköping. Försvarsmaktens miljöprövningsenhet funktionsleds av Högkvarterets resursproduktionsenhets infrastrukturavdelning. Miljöprövningsenhetens uppgift är att projektleda tillståndsprövningar, miljöutredningar, prövotidsutredningar, flygbullerisolering och åtgärder avseende förorenade områden inom Sverige och utomlands. Enheten hanterar även Försvarsmaktens register över potentiellt förorenade områden.

Utöver detta ansvarar Försvarsmaktens miljöprövningsenhet för de omfattande utredningar, skyddsåtgärder och efterbehandlingsåtgärder som genomförs på de platser där släckskum med perfluorerade ämnen (PFAS) kan ha använts. Utredningarna genomförs i syfte att klarlägga om och i så fall i vilken omfattning föroreningarna påverkat miljön. Ett annat område som miljöprövningsenheten samordnar och projektleder, är arbetet med kartläggning och vid behov bärgning av Försvarsmaktens dumpade ammunition och ammunitionseffekter under vatten.

Kontakt: ledr-mpe@mil.se.