Försvarsmaktens miljöledningssystem

Försvarsmakten arbetar systematiskt för att uppnå en hållbar verksamhet som återspeglar målen som är uppsatta i Agenda 2030 och de nationella miljökvalitetsmålen.

42:a mekaniserade bataljonen under Arméövning 15. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten

Det strategiska miljöarbetet går att återfinna i Försvarsmaktens miljöledningssystem. Detta tar avstamp i ISO 14001, en internationell standard som syftar till att främja miljöarbete. Ledningssystemet kan internt ses som ett regelverk som syftar till att vägleda verksamheten i hur den ska bemöta och hantera miljöfrågor och på så sätt minska myndighetens miljöpåverkan och ta miljöhänsyn i all verksamhet. Det strategiska miljöarbetet är något som genomsyrar hela organisationen – från miljöpolicy och miljömål till arbetssätt och uppföljning av verksamheten. Målen är integrerade i den övergripande styrningen för hela myndigheten. På lokal nivå omsätts de till handlingsplaner.

Försvarsmakten har identifierat nio områden som är viktiga. Dessa ligger till grund för Försvarsmaktens miljöarbete och miljöpolicy.

  • Anskaffning av materiel och tjänster
  • Användning av kemiska produkter
  • Aktiviteter som ger utsläpp till vatten
  • Energianvändning
  • Förbrukning av drivmedel
  • Förorenade områden
  • Nyanskaffning, underhåll och avveckling av fastigheter
  • Uppkomst av avfall
  • Övningsverksamhet

En central förutsättning för att utveckla miljöledningssystemet är att utvärdera dess effekt genom miljörevisioner. Som ett viktigt led i detta har Försvarsmakten bland annat utbildat interna miljörevisorer som genomför revisioner på hela Försvarsmaktens verksamhet.

Miljöledningssystemet omfattar centrala och lokala styrdokument, liksom ordrar, interna bestämmelser, instruktioner och handböcker. Utöver den interna styrningen omfattas även ett antal tillståndspliktiga verksamheter, så som skjutfält och flygflottiljer, flygbaser samt ett antal anmälningspliktiga verksamheter såsom tvätthallar, skjutbanor och drivmedelsanläggningar av miljötillstånd och lagkrav. All denna verksamhet kräver en omfattande kontroll och uppföljning. Detta görs enskilt av varje förband, centrum och skola.