Försvarsmaktens miljöledningssystem

Försvarsmakten arbetar systematiskt för att uppnå en hållbar verksamhet som återspeglar målen som är uppsatta i Agenda 2030 och de nationella miljökvalitetsmålen.

Stridsledning av ledande lag ur 42 mekaniserade bataljonen under Arméövning 15.

Under veckorna 35 och 36, 24 augusti - 3 september 2015, genomfördes med stora delar av Sveriges arméförband en samlad övning i området runt Vättern. Övningens huvudsyfte var att öva det nationella försvaret och då främst förmågan för arméförbanden att agera och samverka som en brigad.
Stridsledning av ledande lag ur 42 mekaniserade bataljonen under Arméövning 15.

Under veckorna 35 och 36, 24 augusti - 3 september 2015, genomfördes med stora delar av Sveriges arméförband en samlad övning i området runt Vättern. Övningens huvudsyfte var att öva det nationella försvaret och då främst förmågan för arméförbanden att agera och samverka som en brigad.
42:a mekaniserade bataljonen under Arméövning 15. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten

Det strategiska miljöarbetet går att återfinna i Försvarsmaktens miljöledningssystem. Detta tar avstamp i ISO 14001, en internationell standard som syftar till att främja miljöarbete. Ledningssystemet kan internt ses som ett regelverk som syftar till att vägleda verksamheten i hur den ska bemöta och hantera miljöfrågor och på så sätt minska myndighetens miljöpåverkan och ta miljöhänsyn i all verksamhet.

Försvarsmakten har identifierat nio områden som är viktiga.

  • Anskaffning av materiel och tjänster
  • Användning av kemiska produkter
  • Aktiviteter som ger utsläpp till vatten
  • Energianvändning
  • Förbrukning av drivmedel
  • Förorenade områden
  • Nyanskaffning, underhåll och avveckling av fastigheter
  • Uppkomst av avfall
  • Övningsverksamhet

En central förutsättning för att utveckla miljöledningssystemet är att utvärdera dess effekt genom miljörevisioner. Som ett viktigt led i detta har Försvarsmakten bland annat utbildat interna miljörevisorer som genomför revisioner på hela Försvarsmaktens verksamhet.

Miljöledningssystemet omfattar centrala och lokala styrdokument, liksom ordrar, interna bestämmelser, instruktioner och handböcker. Utöver den interna styrningen omfattas även ett antal tillståndspliktiga verksamheter, så som skjutfält och flygflottiljer, flygbaser samt ett antal anmälningspliktiga verksamheter såsom tvätthallar, skjutbanor och drivmedelsanläggningar av miljötillstånd och lagkrav. All denna verksamhet kräver en omfattande kontroll och uppföljning. Detta görs enskilt av varje förband, centrum och skola. 

Frågor och svar