Marinbiologisk kalender

Med hjälp av den marinbiologiska kalendern kan Försvarsmakten planera sin övningsverksamhet med hänsyn till den marina miljön. Även andra aktörer som planerar aktiviteter som riskerar att störa vattenmiljön kan ha nytta av kalendern.

Kalendern bygger på sammanställd kvalitetssäkrad data från myndigheter och experter gällande tid och rum för känsliga djur- och naturområden i Sverige. Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

Det kan till exempel handla om borrningsarbete, vindkraftverk eller kabelläggning. Den marinbiologiska kalendern har också utgjort ett av många underlag för den nationella havsplaneringen ledd av Havs- och vattenmyndigheten.

Det var en örlogskapten vid Fjärde sjöstridsflottiljen som fick idén till kalendern 2012, efter att kritik riktats mot Försvarsmaktens övningar i känsliga vattenområden där djur riskerade att komma till skada. Kalendern är rikstäckande och innehåller kvalitetssäkrad data.

Kalendern bygger på sammanställd kvalitetssäkrad data från myndigheter och experter gällande tid och rum för känsliga djur- och naturområden i Sverige.

Den känsliga biologin indelas i följande kategorier:

  1. Däggdjur (tumlare och säl)
  2. Fisk
  3. Fågel
  4. Skydds- och restriktionsområden

Den data som hittills inhämtats är ännu inte heltäckande, men kan med fördel användas

  • vid planering av marin verksamhet i kust och skärgårdsområden
  • som ett underlag för marinbiologiska riskreducerande bedömningar och åtgärder inför och under marin övningsverksamhet.

Kalendern kommer kontinuerligt att uppdateras när Försvarsmakten får tillgång till ny information och data om känsliga djur- och naturområden. Kalendern kommer på sikt även att kompletteras med riktvärden för riskavstånd vid undervattensdetonationer.

Ladda ned marinbiologisk kalender (zip-fil

Programmet ArcReader behövs för att läsa kalendern på rätt sätt.

Ladda hem gratisprogrammet ArcReader till din dator