Efter internationell insats

Hemkomstceremoni Mali 10
Hemkomstceremoni Mali 10
Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

HEMKOMST

Både den som tjänstgör i en internationell insats och du som anhörig genomgår ofta förändringar under och efter insatsen. Det är viktigt att avsätta tid för att prata om förändringar och erfarenheter som insatsen har inneburit för både för dig som anhörig och den som tjänstgjort. Tänk igenom hur avsked inför insats och återseende ska gå till. Det är viktigt, särskilt om det finns barn inblandade. 

HEMKOMSTVERKSAMHETEN

Vid hemkomsten, oftast innan medaljceremoni eller avtackning, påbörjas uppföljningsverksamheten som syftar till att identifiera eventuell fysiska eller mentala besvär hos den som tjänstgjort och att påbörja omställningen till vardagen på hemmaplan igen. 

Försvarsmakten har ett lagstadgat ansvar att följa upp all personal som tjänstgjort i en internationell insats. Det aktiva uppföljningsansvaret pågår under fem år efter avslutad insats. Försvarsmaktens ansvar för information, vägledning och i vissa fall kompletterande stöd är livslångt, men sker efter uppföljningstiden på utlandsveteranens kontaktinitiativ.

När Försvarsmakten får kännedom om fysiskt eller mentalt besvär kan Försvarshälsan kopplas in för bedömning alternativt remittering till rätt instans i vården för eventuell behandling eller rehabilitering. Försvarsmakten är inte en behandlande myndighet.

Försvarsmaktens uppföljningskoncept

Uppföljning 1

Uppföljning 1 under hemkomstverksamheten syftar till att identifiera eventuellt fysiskt eller mentalt besvär, och att påbörja omställningen till vardagen i Sverige.

Uppföljning 1 kan variera något beroende på när och hur du roterar hem.

Vanligtvis består uppföljning 1 av:

  • Hälsokontroll genom en enkät
  • Uppföljningssamtal
  • Föreläsning om uppföljningsansvaret samt mental hälsa.


Uppföljning 2

Cirka tre till sex månader efter hemkomsten från insatsen genomförs den andra uppföljningen, även benämnd återsamling. Strävan är att uppföljning 2 genomförs gemensamt för samtlig personal tillhörande kontingenten. För personal vid enskilda insatser görs gemensamma återsamlingar periodvist.

Syftet med uppföljning 2 är att fortsatt identifiera om personal har fått fysiska eller mentala besvär till följd av sin tjänstgöring, samt följa upp omställningsprocessen till vardagen. 

Även uppföljning 2 kan variera något men består vanligtvis av:

  • Uppföljningssamtal.
  • Föreläsning om uppföljningsansvaret samt mental hälsa.
  • Hälsoundersökning (Enskilda Insatser) 

Uppföljning 3-6

Fortsatt uppföljning sker genom medarbetarsamtalet för försvarsmaktsanställd personal.

För personal med tidvis anställning och för den som slutat i Försvarsmakten, sker uppföljning via HR-avdelningen vid den organisationsenhet som var ansvarig för insatsen. Detta sker vanligtvis i form av ett brev.

Fortsatt stöd

Efter att det femåriga aktiva uppföljningsansvaret upphört, har den som tjänstgjort i internationell insats alltid möjlighet att kontakta Försvarsmakten om den behöver stöd. För den som är anställd kontaktas närmaste chef eller veteransamordnare på hemmaförbandet.

För den som avslutat sin anställning inom myndigheten går det bra att kontakta veteransamordnaren på närmaste förband, eller det förband som var ansvarig för den senaste insatsen som individen tjänstgjorde på.

VETERAN OCH ANHÖRIGSAMORDNARE

Alla förband, skolor och centrum har veteran- och anhörigsamordnare som bland annat har i uppgift att ge information och vägledning till den som har tjänstgjort i en internationell insats samt deras anhöriga.  Det är till den lokala veteran- och anhörigsamordnaren som du som anställd och dina anhöriga ska kontakta vid frågor som har med den internationella insatsen att göra. Om du inte tillhör ett specifikt förband kan du vända dig till valfritt förband.

Försvarsmaktens arbete kompletteras av ideella samarbetsorganisationer där framför allt Invidzonen och Svenska Soldathemsförbundet har aktiviteter som är riktade till anhöriga. Läs mer om de ideella samarbetsorganisationerna.