Vi bygger våra krigsförband och övar med dem så vi kan stödja brigaden med logistik. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten
Trängregementet genomför krigsförbandsövningar för att träna hela våra krigsförband med alla våra soldater (plikt, reservofficerare och tidvis anställda). Samtliga personalkategorier är avgörande för att lösa våra uppgifter. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten
Trängregementets krigsförband är en förutsättning för att övriga förband i Försvarsmakten ska kunna lösa sina uppgifter. Vi finns före, under och efter striden. Vi ser till att förbanden kommer dit de ska, vi försörjer dem och tar hand om de skadade soldaterna och officerarna och vi ser till att de kommer hem efter en övning eller insats. Foto: Jonas Pettersson/Försvarsmakten
Trängregementet är ett sammansatt förband, övade och tränade för att snabbt sättas in oavsett om det är nationella insatser och övningar eller internationella. Foto: Jonas Pettersson/Försvarsmakten
Trängregementet erbjuder även civila meritvärden. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten
Trängregementets krigsförband kommer att ledas av stridskraft armén, men ha kompetens att stödja samtliga stridskrafter; arméstridskrafter, flygstridskrafter och marinstridskrafter. Foto: Jonas Pettersson/Försvarsmakten
Vi agerar kompetent, handlingskraftigt och pålitligt i allt vi gör. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten

I grunden är vi alla soldater. Men varje förband är unikt. Varje anställd har en uppgift att sköta i fred, kris och krig. För Trängregementet innebär den uppgiften att se till att det stridande förbanden får det stöd de behöver för att lösa sina uppgifter.

Trängregementet ser till att förbanden får mat från försörjningsplutonen, rent vatten från vattengruppen, rätt ammunition, drivmedel till sina fordon. Vi stödjer dem med en rad andra tjänster som exempelvis att leda transporter och reparera skadade fordon. Trängregementet har även kirurgitroppar och bepansrade terrängambulanser för att ta hand om och transportera skadade från stridszoner.

Trängregementet följer Försvarsmaktens vision:
Ett starkare försvar – möter varje hot, klarar varje utmaning
Trängregementet utbildar, vidmakthåller och utvecklar taktiska och operativa logistikförband.

Trängregementet utbildar logistikofficerare för hela Försvarsmakten.

Trängregementets förband är omedelbart användbara vid insatser, såväl nationellt som internationellt.

Trängregementet ska vara Försvarsmaktens mest attraktiva arbetsplats.

Trängregementets devis är:
”Logistik vårt ansvar”

Denna devis ska alltid genomsyra förbandets verksamhet. Detta innebär att vi tar ansvar för logistik i Försvarsmakten inom vårt uppdrag, där stridsfältets logistik är tyngdpunkten.

Trängregementet är det enda logistikregementet i Försvarsmakten. Logistik är ett samlingsbegrepp för förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst, kommunikationstjänst och försvarsmedicin. Trängregementet i Skövde utbildar, utvecklar och leder logistikförband. Regementet är Försvarsmaktens kompetenscentrum för logistikledning och för delfunktionerna förnödenhetsförsörjning och kommunikationstjänst. Inom försvarsmedicin är Trängregementet ansvarig företrädare för sjukvårdsförband, sjukvårdsförmågor och evakuering av skadade och sjuka inom markmiljön.

Hos oss finns även Försvarsmaktens logistik- och motorskola.

Trängregementet är efterfrågade och har alltid medarbetare som tjänstgör utomlands.

Notiser

Övning i nedre Norrland – en förberedelse inför Aurora 20
2 mars202015:00

I februari har Trängregementets förnödenhetstransportpluton övat i nedre Norrland. Övningarna avlöser nu varandra inför vårens stora slutövning - Aurora 20.

15 lastbilar från Trängregementet ingick i fordonsmarschen, samt ett antal personbilar. Foto: Zsuzsanna Höjvall/Försvarsmakten

I juni är det dags för muck för Trängregementets värnpliktiga. Då ska de ha uppnått målen för sin militära grundutbildning. Under vårterminen pågår en övningsserie som inkluderar både värnpliktiga, anställda soldater och officerare som når sin höjdpunkt under Försvarsmaktsövning Aurora 20 i maj.

En övningsserie är flera övningar som bygger på varandra. Det börjar med enklare övningar på plutonsnivå, för att sedan successivt bygga upp svårighetsgraden. Övningarna blir också mer och mer omfattande då flera delar av organisationen kopplas ihop och övar tillsammans.

Under slutet av februari hade förnödenhetstransportplutonen en övning i nedre Norrland, i form av en fordonsmarsch. Utöver plutonen var även en grupp anställda trafiksoldater med och arbetade med trafikreglering i några av de större orter som plutonen passerade.

– Denna övning var inte en isolerad händelse utan en del i en övningsserie, säger översergeant Jonathan Randling, som ledde plutonen under övningen.

Vad blir nästa steg?

– Om ett par veckor kommer plutonen att delta i en kompaniövning. Det kommer alltså vara flera plutoner med olika uppgifter och roller, som övar tillsammans. Under fordonsmarschen fick de öva på sin uppgift själva, och nu ska de bli en del i ett större sammanhang, säger Jonathan Randling.

Därefter blir det ännu mer komplext. Framåt våren deltar plutonen i en kompaniövning som övergår i en bataljonsövning. Detta kommer ställa ännu högre krav på både samarbetsförmåga, kompetens och självständig problemlösning.

– Vi kommer att agera som att vi har en hotbild mot oss bland annat i form av drönare och flygplan, säger Jonathan Randling.

För en förnödenhetstransportpluton gäller det till exempel att vara i rörelse och bara stanna till korta stunder, för att förhindra att bli upptäckta. Fordonen behöver maskeras för att bli svårare att lokalisera, och plutonen ska vara utspridd.

– Om en hel pluton med förnödenheter är på samma plats är det ju lättare för fienden att slå ut hela plutonen på en gång, vilket kan ge stora konsekvenser för samtliga förband. Det är ju vi som transporterar förnödenheter, såsom mat och ammunition. Utan dessa har vi ingen uthållighet.

– Logistik- och ledningsfunktionerna i en armé är historiskt sett de delar som fienden vill slå ut först. Där kan man göra skada som starkt och effektivt påverkar alla. Detta ställer stora krav på oss, säger Jonathan Randling.

Den stora slutövningen för plutonen innan muck blir Aurora 20. Cirka 25 000 personer kommer att ingå i övningen. Både armén, marinen, flygvapnet, regionala staber, hemvärnet samt utländska förband är med och övar tillsammans.

– Det ska bli spännande och lärorikt. En riktigt maffig slutövning för våra värnpliktiga, säger Jonathan Randling.

Hur gick övningen i nedre Norrland?

– Jag är nöjd. Det blev en mycket bra övning för våra förare, som ganska nyligen tagit förarbevis för lastbil. Väglaget var bitvis en utmaning, vilket var just vad vi hade hoppats på. Vi ska kunna lösa vår uppgift i hela Sverige, året runt, oavsett väder och väglag. Vi hade 15 lastbilar, varav vissa hade släp och var lastade med bland annat en tankcontainer, samt ett antal personfordon. Vi stötte på både blixthalka, is, oplogade småvägar med stora mängder blötsnö, riklig nederbörd och hårda vindar. Vi känner oss väl förberedda inför nästa del i övningsserien, säger Jonathan Randling som också noterade ett stort intresse för verksamheten som pågick. 

– Många är intresserade av vårt arbete och det har vi märkt av inte minst i lokalmedia, både i Dalarna, Jämtland Härjedalen, Västernorrland och Gävleborg. Vi blir också positivt bemötta av lokalbefolkningen, vilket vi uppskattar, säger Jonathan Randling.

Transportsoldater från Skaraborg övar i nedre Norrland
21 februari202009:19

Under helgen kommer ett antal militärlastbilar och personbilar att förflytta sig på de större vägarna i Dalarna, Västernorrland, Gävleborg samt södra Jämtland Härjedalen.

Översergeant Jonathan Randling. Foto: Zsusanna Höjvall/Försvarsmakten

Det är Trängregementet i Skövde som utbildar värnpliktiga i förnödenhetstransport som är ute på vägarna.

– Förnödenhets- och transportplutonen tränar på att förflytta sig över ett större område i nedre Norrland under flera dygn. Vi åker med 15 lastbilar och ett antal andra fordon. Denna tid på året kan vara en utmaning med tanke på varierande väglag. Men vi ska kunna göra vårt jobb i alla väder, året runt, säger översergeant Jonathan Randling, ställföreträdande plutonchef.

– Plutonen får stöd av en grupp trafiksoldater som ska hjälpa till med trafikreglering. De kommer att reglera trafiken vid till exempel vissa korsningar, för att bidra till trafiksäkerhet och ett smidigt trafikflöde. De kommer även att titta på lämpliga vägar in och ut ur städer, samt lämpliga rastplatser och tankningsplatser. Trafiksoldater har polismans befogenhet vad gäller trafikreglering. De får alltså reglera trafiken genom att visa olika tecken, på samma sätt som en trafikpolis gör, säger Jonathan Randling.

15 lastbilar – vad innebär det i trafiken?

– Vi organiserar vår förflyttning på ett sätt som är trafiksäkert för både oss och för våra medtrafikanter. Vi kommer att åka i enheter om några stycken lastbilar åt gången för att hålla ett bra flöde i trafiken. Vi försöker följa trafikrytmen, men våra fordon är tunga och tar en del plats. Det finns lagstöd för att inte hindra en militärkolonn, så var uppmärksamma när vi rör oss på vägarna, säger Jonathan Randling.

Trängregementet
Fakta Trängregementet
  • Förkortning: TrängR
  • Ort: Skövde
  • Personal: 450
Så har vi räknat
Karta