Grundutbildning vid Luftstridsskolan

Vid Luftstridsskolan i Uppsala utbildas värnpliktiga rekryter mot flera olika befattningar. I september varje år börjar en ny kull ungdomar sin nio månader långa militära grundutbildning och är under tiden en del av 51:a grundutbildningskompaniet.

Rekryter står uppställda utanför den kasern där de bor under sin utbildning vid Luftstridsskolan.
Rekryter står uppställda utanför den kasern där de bor under sin utbildning vid Luftstridsskolan. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten
Rekryt som går mot att bli fältarbetare och signalist övar med försvarsladdning 22.
Rekryt som går mot att bli fältarbetare och signalist övar med försvarsladdning 22. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten
Rekryt som går mot att bli understödsskytt övar med kulspruta 58.
Rekryt som går mot att bli understödsskytt övar med kulspruta 58. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten
R3-soldater övar på släckning av flygplansbrand.
R3-soldater övar på släckning av flygplansbrand. Foto: Paul Bergström/Försvarsmakten

Varje år utbildar Luftstridsskolan värnpliktiga mot flera olika befattningar inom flygvapnet. En stor del av rekryterna går mot att bli säkerhetssoldater vilka har i huvuduppgift att bevaka och skydda flygbaser eller andra skyddsvärda objekt inom flygvapnet. Säkerhetssoldaterna, eller säksoldater som de kallas, utbildas i sin tur inom olika specialområden som gruppchef, understödsskytt eller sjukvårdare.

Luftstridsskolan driver även flygvapengemensamma utbildningar som är officersförberedande. Rekryterna som går mot dessa befattningar förväntas efter godkänd grundutbildning att studera vidare till officer eller specialistofficer.

Aktuella utbildningstäter för rekryter vid Luftstridsskolan 2020/2021

Gruppchef (Säksoldat)

Under gruppbefälsutbildningen utbildas och tränas rekryten i rollen som chef och ledare. Rekryten får utbildning i uppdragstaktikens anda både teoretiskt som praktiskt, men även i en tillämpad övning. Utöver detta läggs även mycket tid på orderträning. Som gruppchef blir rekryten ansvarig för en grupp (sex till åtta soldater) och har i uppgift att rapportera till högre chef.  

Understödsskytt (Säksoldat)

Under utbildningen utbildas rekryten att handha Försvarsmaktens två vanligaste kulsprutor: Ksp 90 och ksp 58. Inledningsvis genomförs grundläggande eldhandgrepp, ladda och patron ur samt åtgärder vid eldavbrott för att i ett senare skede övergå till rena skjutövningar och slutligen att handha vapnet under stridsliknande situationer. De som utbildas att bli understödsskyttar blir en viktig resurs för gruppen och blir experter på sina respektive kulsprutor.

GU-kompaniet genomför TOS, taktiskt omhändertagande av skadad.
Rekryter övar på taktiskt omhändertagande av stridsskadad (Tos). Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten

Anpassad sjukvårdsutbildning (Säksoldat)

Inom ramen för anpassad sjukvårdsutbildning får rekryten fördjupad kunskap om det taktiska omhändertagandet av stridsskada. Fördjupningar i ämnen såsom hypotermi, stress och skadeplats. Efter avslutad utbildning har rekryten prövats teoretiskt och praktiskt och uppnått en självkännedom och en trygghet i rollen som gruppens främsta sjukvårdskompetens.

FARB (fältarbetare)/signalist (Säksoldat)

Rekryterna får utbildning i Försvarsmaktens minsystem och försvarsladdningar, samt hur dessa nyttjas vid strid. De får också utbildning i sprängning enligt sprängkort i syfte att ha förmåga att förstöra eller fördröja motståndarens materiel eller framryckning.

Utbildningen omfattar även Försvarsmaktens sambandssystem där rekryten efter genomförd utbildning kan upprätta och bruka Försvarsmaktens vanligaste sambandssystem.

Fordonsförare (Säksoldat)

Dessa rekryter får utbildning i lätt personterrängbil, FMFG 1000 (köra ammunition, drivmedel i begränsad mängd), terrängkörning och mörkerkörning. De får ansvar för plutonens fordon vilket omfattar exempelvis vård och reparationer.

Befälskurs Luft

Befälskurs Luft är en generell och flygvapengemensam officersförberedande befattningsutbildning med fokus på ledarskap. Den omfattar en gruppbefälsutbildning där rekryterna lär sig leda, planera samt bedriva enklare utbildningsmoment. Rekryterna får dessutom grundläggande kunskaper om flygvapnets olika ingående delar samt förmåga att verka som signalist eller stabsassistent på kompaninivå.

Befälskurs Stril (Stridsledning)

Befälskurs Stril är en officersförberedande befattningsutbildning med specifika utbildningsmoment som förbereder rekryterna för en fortsatt officersutbildning med inriktning luftbevakningsoperatör eller flygstridsledare. Befattningsutbildningen omfattar bland annat träning i  stridsledningscentralen därifrån flygplan leds samt kunskaper om incidentberedskap. Rekryterna genomför även en gruppbefälsutbildning där de lär sig leda, planera samt bedriva enklare utbildningsmoment.

Terminalsoldat

Under de två första veckorna på befattningsutbildningen får soldaterna en grundläggande förståelse för vad flygterminaltjänsten innebär, repetera sina rakel- och signaleringskunskaper, genomgå en trafiksäkerhetsutbildning, genomföra kursen flygplatssäkerhet militär flygplats, fördjupa sina kunskaper i fys och kost samt ta civilt truckkort. Sista veckan genomförs delkursen palettbyggnation som lär ut hur man bygger ihop och lastsäkrar flyglaster.

Sambandssoldat

Våra sambandssoldater utbildas mot att till Försvarsmaktsövning Aurora 20 kunna agera som en självständig grupp långt ifrån egna förband.
Gruppens uppgifter är att förtäta, komplettera och ersätta delar av den fasta infrastrukturen för radar med hjälp av våra transportabla och rörliga system.   

Rekryterna lär sig höghöjdsarbete i mast och torn, upprätta och bryta fackverksmast 80/1000, bruka kulspruta 58 samt köra tunga fordon med släp och elverk.

Stabsassistent

Utbildningen omfattar att föra övergripande dokumentation och administration i stabsmiljö. Bland annat förande av lägeskarta, dokumentation av in- och utgående ärenden, förande av tablåer och hantering av expenser. Stabsassistenterna skall även efter genomförd utbildning kunna sammanställa rapporter, ta fram underlag till stabsorienteringar och ordergivningar, föra krigsdagbok samt upprätta och bryta stabsplats.

R3-soldat (R3 står för räddning, röjning och reparation)

Första skedet börjar med fordonsutbildning för tung lastbil och de tre varianter av räddningsfordon som används i flygplatsräddningstjänsten. Därefter fortsätter det med bland annat sjukvård, brandteori, flygplanskännedom och tillpassning av brandutrusning. 

Andra skedet startar med rökdykutbildning och efterföljs av taktiskt agerande vid flygplanshaveri. Slutdelen av detta skede är fokus på formella och tillämpade övningar mot flygplanshaveri. 

Tredje och sista skedet avslutas på respektive hemmaförband. Där går man igenom lokala förutsättningar vilket gör att man lär känna sitt flygfält och dess omgivning. Under denna tid jobbar man även tillsammans med andra erfarna flygplatsbrandmän.

Luftstridsskolan
Fakta Luftstridsskolan
  • Förkortning: LSS
  • Ort: Uppsala
  • Personal: 1 000
Så har vi räknat