Personskyddskompaniet

Militärpolisens personskyddskompani är en del av Livgardet och utgör Sveriges näst största statliga personskyddsverksamhet. Vi levererar personskydd i alla konfliktskalor till skyddsvärda personer inom Försvarsmakten. Vi verkar såväl nationellt som internationellt med fokus på högriskområden.

Personskyddskompaniet under internationell insats. Foto: Försvarsmakten
Personskyddskoordinator under insats. Foto: Försvarsmakten

Allmänt

Militärpolisens personskyddskompani skyddar individers
liv, hälsa och integritet mot aktörsdrivna hot, icke
aktörsdrivna hot och olyckor. Detta genomförs med stöd av
Förordning (1980:123) med reglemente för Militärpolisen.

Personskyddskompaniet levererar kvalificerat personskydd
i alla konfliktskalor med skiftande profil och verkar
nationellt såväl som internationellt. Med anledning av den
höga insatsfrekvensen utgör militärpolisens personskydd
ett kompetenscentrum avseende högriskinsatser.
Förutom personskydd levererar personskyddskompaniet
andra säkerhetsrelaterade produkter bland annat i form av rådgivning, utbildning, och säkerhetskoordinering.

Kompaniet strävar efter att leverera en kvalitativ produkt
med en hög tillgänglighet enligt devisen: Närsomhelst – Varsomhelst.

Historia

Militärpolisens personskydd har, precis som resten av Livgardet, 
anor från år 1521 genom de 16 smocke män som utgjorde livvakter åt Gustav Vasa. Dock räknar Militärpolisens personskydd huvudsakligen sin historia från upplandsfanans upprättande år 1536 vilka sedermera bildade elitlivvaktsstyrkan: den kungliga
drabantkåren.

I modern tid har Militärpolisens personskydd sin bakgrund
i de personskyddskurser som med brittiskt stöd genomfördes
i början av 1990-talet. Sedermera förmågeutvecklingen
och insatsverksamheten inom personskydd kopplat till
militärpolisens insatsförband.

Efter 2008 skapades en fast struktur av personskydd inom
de dåvarande militärpoliskompanierna. Den 1 januari 2016
bröts personskyddsfunktionerna ut ur kompanierna och
skapade det 116:e personskyddskompaniet i den 11:e militärpolisbataljonen.

Utbildning

Personskyddsoperatörerna vid kompaniet är särskilt
uttagna, utbildade och utrustade och rekryteras från hela
Försvarsmakten.

Innan utbildningen genomförs en särskild uttagning.
Uttagningen prövar individen mot önskade egenskaper
inom 10 olika områden såsom personlighet, intelligens,
fallenhet, styrka, kondition etc. Uttagningen pågår 
i tre dagar. Därefter genomförs utbildningen i tre steg:

1. Militärt personskydd, grunder livvakt
2. Militärt personskydd, grunder personskyddsoperatör
3. Militärt personskydd, fördjupning personskyddsoperatör

Slutligen, efter ett år vid förbandet och minst en personskyddsinsats auktoriseras den anställde som personskyddsoperatör.

Vardagen som personskyddsoperatör

Vardagen vid som personskyddsoperatör genomsyras av insatser i nationell och internationell miljö samt hög grad av personlig färdighetsträning bland annat i form av närkamp, skytte och språkträning.

Operatörerna ges ett stort ansvar avseende planering och koordinering av prioriterade skyddsvärden. Insatser sker på daglig basis, oftast med begränsade planeringsförutsättningar – något som ställer höga krav på individen. Samverkan sker ofta med andra nationella och internationella personskyddsfunktioner, en samverkan som är avgörande för att leverera en bra produkt i rätt tid.

Det sker en ständig utveckling av kompaniets förmåga bland annat avseende säkerhet, samband, vapen, fältarbeten, sjukvård, språk, fordon och närstrid.

Arbeta vid Personskyddskompaniet

Vi söker kontinuerligt kvinnor och män till olika tjänster
inom kompaniet, lediga tjänster annonseras på Försvarsmaktens
hemsida.

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Yrkesofficerare: 448
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 575
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 470
  • Civilanställda: 334
  • Reservofficerare: 439
Så här har vi räknat