Psyopsförbandet

Förbandet ska påverka beteenden och attityder hos människor för att nå politiska och militära mål men även upptäcka vilseledande information och försök till påverkan från andra aktörer samt motverka dem.

Foto: Bizz Sjöblom / Försvarsmakten

Psyopsförbandets främsta uppgift är att genomföra psykologiska operationer. Det gör man genom att kartlägga och identifiera målgrupper, och sedan ta fram budskap och produkter och sprida dem. Det kan vara allt ifrån att anordna evenemang, möten och samtal till radiosändningar och tryckta produkter. Förbandet består av:

Förbandsstab

Genom att planera och leda verksamhet och insats ser staben till att förbandet kan genomföra psykologiska operationer. Staben planerar även utbildningar och övningar och ser till att resurser i form av materiel, personal, planer, ekonomi och anläggningar finns tillgängliga när förbandet behöver dem.

Analysavdelningen

Analysavdelningen jobbar främst i informationsmiljön. Avdelningen identifierar och analyserar andra aktörers försök till påverkan och vilseledning. Genom att inhämta och bearbeta information levererar analysavdelningen ständigt uppdaterade lägesbilder. Dessutom genomförs målgruppsanalyser till förbandets psyopskampanjer för att kunna identifiera och förstå de målgrupper förbandet vill nå. 

Mediaavdelningen

Mediaavdelningens utvecklar koncept för kommunikationskampanjer och tar fram produkter inom ramen för dessa koncept. Målsättningen är att genom olika budskap och kanaler påverka målgruppers känslor, attityder och beteenden. Avdelningen är ett kreativt team bestående av civila specialister, reservofficerare och mediesoldater med varierande bakgrund inom journalistik, grafisk design, radioproduktion och copy och illustration.

Produkterna som produceras är allt från film och radio till flygblad med budskap baserade på inhämtad information och analyser.

Fältavdelningen

Fältavdelningen är Psyopsförbandets förmåga i fältmiljö.

Avdelningen består av Taktiska psyops team (TPT), Taktiska psyops stödenheter (TPSE) och Kommunikationsstödenheter (KSE).

TPT är förbandets resurs vid fysisk inhämtning av förbandsspecifik underrättelse ute på fältet och också förbandets resurs vid spridning av budskap.

TPSE är en rörlig sammansättning av hela förbandet i mindre format, som som ska  kunna understödja högre chef med psykologiska operationer i fält på taktiskt nivå.

Enheten KSE består av kommunikatörer och informatörer vars tjänst innebär att de underställs eller understödjer kommunikationstjänsten i Försvarsmakten.

Fältavdelningen ställer höga krav på fältmässighet och soldatkunskaper då avdelningen generellt agerar självständigti fält. Eftersom huvuduppgiften är påverkan, kommunikation och samverkan kräver det också att medarbetarna är experter inom just kommunikationstjänst och psykologiska operationer.

Stridsfotoavdelningen

Avdelningen, som tidigare kallades Combat Camera, är en nationell strategisk resurs som dokumenterar Försvarsmaktens verksamhet i Sverige och internationellt genom foto och video. Syftet är att bidra till att chefer på alla nivåer får bättre uppfattning om rådande läge och underlag för beslut och utvärdering.

Stridsfotoavdelningen kan också användas som verktyg för att bekräfta en viss händelse eller visa hur pågående eller genomförd verksamhet bedrivs eller har bedrivits. Avdelningen har kompetens och förmåga till forensisk dokumentation. Stridsfotoavdelningen bidrar också till Försvarsmaktens kommunikation.

Medarbetarna har förmåga att följa svenska soldater och sjömän på alla platser de verkar och över alla konfliktnivåer. Därför ställs det stora krav på soldatfärdighet.

 

Ledningsregementet
Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Personal: 1 050
Så har vi räknat