FMLOG i backspegeln

Historiskt har stöd och underhåll i Försvarsmakten varit splittrat i många organisationer. Men 2002 bildades en logistikorganisation för hela Försvarsmakten – Försvarsmaktens logistik. Syftet var att effektivisera verksamheten, nyttja kompetens och resurser bättre samt sänka kostnaden för stöd och underhåll. Den nya organisationen skulle vara behovsstyrd och intäktsfinansierad.

Många blev en

I Försvarsmaktens logistik samlades verksamheter från södra, mellersta och norra underhållsregementet, underhållsgrupp Gotland, lokal service, administration och it-stöd från förband, lokalvård från Fortifikationsverket, underhåll från marinens och flygvapnets förband, FMV:s reservmaterielavdelning, Helpdesk, Muskö Örlogsvarv, Militära Servicekontoret, Försvarsmaktens flygverkstäder samt Försvarsmaktens underhållscenter.

För att få kontroll på ekonomin och skapa förutsättningar för att styra verksamheten skapades en gemensam ekonomimodell och gemensamma principer för kalkylering av självkostnad och prissättning.

Den fortsatta utvecklingen fokuserades på fyra områden: logistikutveckling för insatsförsvaret, offentlig-privat samverkan, samordning av ledning och koncentrering av resurser.

Många förändringar

Sedan 2002 har FMLOG koncentrerat antalet telefonväxlar, lönekontor och ekonomikontor. Outsourcing har skett av skyddsmaskservice, brandsläckarservice, restauranger, lokalvård, post och bud, blankettförråd samt central- och garnisonslager. Arbete pågick med att undersöka möjligheten att konkurrenssätta rese- och löneadministration, ammunitionsförsörjning, transporter samt markverkstäder.

Stödet till insats utvecklades och ett nytt koncept för insatslogistik infördes. FMLOG flyttar fram stödet till insatsområdet och får ett utökat ansvar.

De lokala ledningarna samordnades och omstrukturerades. Under 2009 försvann en ledningsnivå i organisationen.

Omdaning försvarslogistik

2012 tog riksdagen beslut om att verksamheter från FMLOG skulle överföras till FMV den 1 januari 2013. Det gällde markverkstäder, marinverkstaden, flygverkstäder, centrala förråd, upphandlingsverksamhet, ekonomi- och reseadministration, administrativ service samt delar av FMLOG Stab. Totalt omfattades 1 400 personer. FMV fick också i uppdrag att fortsätta utreda möjligheten att överlåta verksamhet till andra aktörer.

Från den 1 januari 2013 bestod FMLOG av ledning med stab, ledningsstödsenheten, tekniska enheten, organisations och masterdatakontor, försörjningsenheten, operativ ledningsteknisk bataljon samt systemförvaltningsenheten. Den här organisationen var verksam fram till och med den sista december 2014. 

FMLOG 2015/2016 - regionalt fokus

Den 1 januari 2015 omorganiserades FMLOG och efter det fick organisationen ett tydligt regionalt fokus. Organisationen bestod från 2015 av  ledning med stab, 1:a NSE väst, 2:a NSE syd, 3:e NSE nord samt 4:e NSE mitt, funktionsledningsenheten försörjning, funktionsledningsenheten teknik, Försvarsmaktens transportkontor, dokumenthanteringsenheten, systemförvaltningsenheten och operativa ledningstekniska bataljonen totalt cirka 2 000 personer.

2016 lämnade systemförvaltningsenheten och operativa ledningstekniska bataljonen förbandet för att tillsammans med Försvarsmaktens telenät- och markteleförband,  FMTM, bilda Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband FMTIS.

Från den 1 januari 2016 arbetar drygt 1180 personer på FMLOG.

Försvarsmaktens logistik - FMLOG
Fakta Försvarsmaktens logistik - FMLOG
  • Förkortning: FMLOG
  • Ort: Utspritt, där Försvarsmakten bedriver verksamhet
  • Yrkesofficerare: 145
  • Civilanställda: 996