Försvarsmaktsplanering

Målet för Försvarsmaktens planeringsarbete är att uppnå en långsiktig balans mellan kraven på operativ förmåga och de tilldelade ekonomiska resurserna.

År 2009 fattade riksdagen beslut om en ny inriktning för det svenska försvaret, med målet att göra det mer användbart, tillgängligt och flexibelt. Den nya inriktningen innebar en stor omställning för Försvarsmakten och en hel del planeringsarbete. Inte minst krävs en grundläggande omställning på personalfronten, som i dag baseras helt på frivillighet sedan värnplikten avskaffades 2010.

Det centrala dokumentet för denna övergripande planering är Försvarsmaktens utvecklingsplan, som blickar tio år framåt i tiden. Utvecklingsplanen ligger även till grund för det budgetunderlag som lämnas till regeringen den 1 mars varje år. Allt som planeras i Försvarsmaktens utvecklingsplan måste till sin helhet vara finansierat.

Försvarsmakten planerar även för att hitta effektivitetsvinster genom till exempel regional och lokal samordning inom och mellan garnisoner, samarbete med andra länder samt rationaliseringar och effektiviseringar inom områden som produktion, ledning, logistik (inklusive materielförsörjning) samt forskning och teknikutveckling.