Samarbete med andra myndigheter

Försvarsmakten samarbetar med flera myndigheter som har i uppgift att stödja vår verksamhet på olika sätt. Myndigheterna arbetar med allt från att upphandla materiel och fastigheter till att rekrytera personal.

Försvarshögskolan i Stockholm. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten

Försvarets materielverk FMV, ansvarar för Försvarsmaktens materiel. FMV har både i uppgift att styra utformningen av försvarsmateriel och att upphandla den för Försvarsmaktens räkning. Läs mer om FMV på www.fmv.se.

Fortifikationsverket, Fortv, köper, säljer och sköter underhåll av fastigheter som används av Försvarsmakten. Mer information om Fortv:s arbete finns på fortv.se.

Rekryteringsmyndigheten har i uppgift att genomföra urvalstester på personer som söker anställning i Försvarsmakten. Rekryteringsmyndigheten hette Pliktverket fram till 2010 då värnplikten avskaffades. Fakta om Rekryteringsmyndighetens finns på www.rekryteringsmyndigheten.se.

På Försvarshögskolan, FHS, utbildas blivande officerare. Förutom officersprogrammet har FHS även civila utbildningar och bedriver forskning inom både civila och militära ämnesområden. Hitta mer information om FHS på www.fhs.se.

Andra myndigheter som samarbetar med Försvarsmakten på olika sätt är Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, och Försvarets radioanstalt, FRA.

Försvarsmakten samarbetar även med ett antal myndigheter som har ansvar för Sveriges civila krisberedskap, till exempel Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, polisen och Sjöfartsverket. Det beror på att Försvarsmakten har i uppgift att bistå samhället med hjälp när det finns särskilda behov, till exempel vid naturkatastrofer. Läs mer om det på sidan Stöd till samhället.