Materielutveckling

Utveckling av materiel och teknik styrs av de långsiktiga beslut kring Försvarsmaktens förmåga som fattas av riksdag och regering. Dessa beslut omsätts av Försvarsmakten i en långsiktig utvecklingsplan och en mer konkret materielplan som inbegriper den materiel som gör att Försvarsmaktens förband kan bibehålla och utveckla sin förmåga över tid.

HMS Härnösand i norska farvatten. Fartyget lämnades över till Försvarsmakten från FMV 2009. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Försvarsmakten ser över sin materielplan varje år. När sedan Försvarsmakten (beställare) och Försvarets materielverk (leverantör), är överens om uppgift och ekonomi, så lägger Försvarsmakten en beställning till Försvarets materielverk (FMV) med uppgift att anskaffa materielen.

FMV gör därefter en teknisk specifikation och vänder sig sedan till industrin för att få den förverkligad. All anskaffning som FMV gör sker enligt lagen om offentlig upphandling, och som i normalfallet innebär att upphandlingen sker i konkurrens mellan flera industrier. När materielen är färdig levereras den först till FMV för leveranskontroll. När kontrollen är klar levereras materielen till Försvarsmaktens förband som då kan påbörja utbildning.

Utveckling av ny militär materiel är dyr och tidsödande. För att få ner kostnaderna lägger Försvarsmakten och FMV ner mycket tid på att hitta nya metoder för att anskaffa materiel. Flera europeiska länder har gått samman i olika projekt för att lära av varandra och för att få ner kostnaderna kring utveckling och anskaffning. En viktig strävan är därför att så tidigt som möjligt identifiera framtida samarbetsmöjligheter, om möjligt redan på forsknings- och utvecklingsstadiet. Det är också av svenskt intresse att delta i omstruktureringen av den europeiska försvarsindustrin.

Att Försvarsmakten deltar i internationella insatser ställer också ökade krav på förmågan att kunna fungera effektivt tillsammans med andra. Detta, i kombination med större krav på kostnadseffektivitet, innebär ett behov av ökad fokusering på internationellt materielsamarbete.