Materielavveckling

Att Försvarsmakten avvecklar materiel innebär att man gör sig av med de saker som inte längre behövs, samtidigt som hänsyn tas till lagar, förordningar, miljö, ekonomi, säkerhet och allmännytta.

En 15,5 cm Haubits 77 klar för eldgivning med soldater från dåvarande A 8. 10 soldater ingick i pjäsbetjäningen innan Haubits 77 togs ur tjänst 2011. Foto: Ivar Blixt/Försvarsmakten

Anledningarna till att Försvarsmakten avvecklar materiel är att det är kostsamt att ha materiel i förråd och att vissa förnödenheter blir farliga när de passerat sitt bäst före-datum. Ett exempel på sådan materiel är ammunition.

När materiel ska avvecklas sker det i samarbete med Försvarets materielverk. Man undersöker då om det finns någon annan statlig myndighet, frivillig försvarsorganisation eller internationell humanitär hjälporganisation som kan ha användning av förnödenheterna. Av Förordning (2000:278) om gåvor och överföringar av överskottsmateriel hos Försvarsmakten framgår tydligt vad som gäller för att skänka eller överföra delar av överskottet till andra.

I andra hand får Försvarsexportmyndigheten i uppdrag att genomföra försäljning av sådant överskott som lämpar sig för just detta. Exempel på sådant som Försvarsmakten av profil- och säkerhetsskäl inte säljer är vapen och ammunition.

I tredje hand får Försvarsmaktens logistik (FMLOG) i uppdrag att destruera/återvinna sådant överskott som inte är lämpligt att skänka bort eller sälja. Denna uppgift löser FMLOG med stöd av de ramavtal som de i konkurrens upphandlat nationellt. På så vis säkerställs att lagar och förordningar följs och att de aktuella företagen har kunskap om miljö som garanterar att Försvarsmakten bidrar till ett hållbart kretslopp.

Fakta

Om ens organisation faller inom ramen för vad som anges i Förordning (2000:278) om gåvor och överföringar av överskottsmateriel hos Försvarsmakten kan man skicka en skriftlig hemställan om överskottsförnödenheter till:

Försvarsmakten HKV
PROD FLOGFÖRB
107 85 Stockholm

Av hemställan ska framgå bakgrund, syfte, typ av materiel och antal av respektive artikel du önskar få utan kostnad. Vidare är det viktigt att ange kontaktperson med namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Notera att samtliga transportkostnader förknippade med denna verksamhet finansieras av mottagaren.