Att rätt materiel finns tillgänglig vid rätt tidpunkt är A och O för Försvarsmaktens förmåga att utföra nationella och internationella insatser. Materielförsörjningen till Försvarsmakten är därför en viktig uppgift.

Arbetet med materielförsörjning görs gemensamt av Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut. Myndigheterna beslutar om hur materielförsörjningen ska inriktas och gör prioriteringar bland Försvarsmaktens materielbehov. Riksdagens och regeringens bestämmelser om Försvarsmaktens uppdrag och förmåga är vägledande.

Försvarsmakten arbetar dels med att utveckla ny materiel, dels med att avveckla gammal. Den nya materielen tas ofta fram i samarbete med andra länder, vilket är ett sätt att minska kostnaderna för utvecklingen. Sverige har en framstående industri för försvarsmateriel och därför är en betydande del av Försvarsmaktens materiel tillverkad inom landet.

Det är nödvändigt att avveckla gammal materiel bland annat för att den är kostsam att förvara när den inte används längre. I största möjliga mån skänks materielen bort till vissa typer av organisationer som kan behöva den. Annars säljs eller förstörs den.