Intern tillsyn och kontroll

Inom Försvarsmakten finns flera enheter som kontrollerar att myndigheten följer lagar, förordningar och andra regler som gäller för vår verksamhet. Kontroll och tillsyn är ett sätt för Försvarsmakten att garantera säkerheten, effektiviteten och miljöhänsynen med mera i vår organisation.

Kontroll av Försvarsmaktens djurhållning är en uppgift för Försvarsinspektören för hälsa och miljö. Här sköter en soldat från Livgardet om en häst på Kavallerikasernen i Stockholm. Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten

Regeringen har beslutat att det ska finnas enheter inom Försvarsmakten som utför kontroll och tillsyn av vårt arbete. De som sköter detta är främst Försvarsinspektören för hälsa och miljö, internrevisionen, säkerhetsinspektionen och militära flyginspektionen.

Försvarsinspektören för hälsa och miljö

Försvarsinspektören för hälsa och miljö har enligt lag skyldighet att utöva tillsyn och offentlig kontroll över miljö- och hälsoskydd, livsmedelssäkerhet, djurskydd, djurhälsovård, djursjukvård, hälso- och sjukvård samt smittskydd inom Försvarsmakten.

Enheten tillhör Högkvarteret men lyder direkt under regeringen i frågor om tillsyn och kontroll. Det är för att tillsynen ska vara självständig. I övriga frågor lyder Försvarsinspektören för hälsa och miljö under överbefälhavaren.

Internrevisionen

Försvarsmaktens Internrevision (REV) är ett av myndighetsledningens instrument för att utvärdera den interna styrningen och kontrollen. REV är direkt underställd myndighetsledningen men ingår administrativt i Högkvarteret.

Militära flyginspektionen

Militära flyginspektionen är en fristående tillsynsenhet i Högkvarteret som lyder direkt under regeringen i frågor om tillsyn. I övriga frågor lyder flyginspektionen under ÖB. Militära flyginspektionen arbetar huvudsakligen med att utveckla regelverk, genomföra tillsynsverksamhet och lämna stöd till verksamhetsutövare.

Säkerhetsinspektionen

Säkerhetsinspektionen är en annan enhet inom Försvarsmakten som har en kontrollerande funktion. Chefen för säkerhetsinspektionen ska granska mark- och sjösäkerheten i Försvarsmakten. Enheten finns för att garantera att verksamheten följer de krav som ställs i lagar, förordningar och andra regler. Hur säkerhetsinspektionen och internrevisionen ska arbeta finns beskrivet i Försvarsmaktens arbetsordning.

Försvarsmakten bedriver komplex verksamhet, organisationen ska öva på samma sätt som den avser kunna strida. Säkerhetsinspektionen utvecklar regler och inspekterar verksamhetssäkerheten för en säker arbetsmiljö och så att verksamheten inte tillför samhället onödiga risker. Cheferna för säkerhetsinspektionen verkar självständigt  och är direkt underställda ÖB.

Hur säkerhetsinspektionen ska arbeta finns beskrivet i Försvarsmaktens arbetsordning. Generalläkarens skyldigheter framgår även av annan lagstiftning.