Vår uppförandekod

Uppförandekoder må påminna om skoltiden, men de är väsentliga för att Försvarsmakten ska kunna upprätthålla sin värdegrund och sträva mot sina visioner.

Delar av den svenska styrkan i Mali sampatrullerar med FN-polis i Timbuktu och samverkar med lokalbefolkningen om säkerhetsläget. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten

Det kan tyckas paradoxalt. En central del av Försvarsmaktens uppdrag är att försvara varje medborgares rätt att tycka och yttra sig fritt, men som medarbetare måste man acceptera vissa uppförandekoder, både i tjänsten och privat. Men det är så det måste fungera.

Det går till exempel inte att aktivt arbeta för en ökad mångfald i Försvarsmakten och samtidigt ge uttryck för anti-demokratiska värderingar eller annat som strider mot lag, förordning eller värdegrund. Trovärdigheten skulle bli lidande, inte bara för medarbetaren själv utan för hela Försvarsmakten.

Att se mångfald som en tillgång ingår i uppförandekoden och innebär att Försvarsmakten tar avstånd från alla former av diskriminering, trakasserier och brottslighet som korruption, sexhandel eller övergrepp. Medarbetare missbrukar inte heller sin maktställning, varken i yrkesroller eller i övriga relationer.

Vår värdegrund utgör en naturlig bas för uppförandekoden. Andra komponenter i uppförandekoden är att medarbetare måste vara lojala, ta ansvar för sina handlingar, hushålla med resurser och ta tillvara lärdomar.

Eftersom samarbete genomsyrar det mesta av Försvarsmaktens verksamhet ställs även krav på öppenhet och en villighet att dela med sig av kunskap – att leda och låta sig ledas. Säkerhetsmedvetande ingår av naturliga skäl också, liksom en allmänt hälsosam livsstil som innebär aktivt avståndstagande från olagliga droger.