Försvarsmakten bedriver ett aktivt och hållbart utvecklingsarbete för att skapa en jämställd och jämlik organisation där var och en respekteras för sin kompetens och kunskap.

Jämställdhet och jämlikhet är viktiga delar av demokratins värderingar och utgår från de mänskliga rättigheterna om allas lika värde. Försvarsmaktens finns till för att i yttersta fall försvara dessa värden när de hotas, i händelse av kris, konflikt eller krig. Därför ska hela vår personal ha rätt till att bidra till samhällets motståndskraft mot oförutsedda händelser i Sverige såväl som utomlands.

Arbetet med jämställdhet och jämlikhet syftar helt enkelt till att göra Försvarsmaktens verksamhet bättre och mer effektfull.

Inom Sverige arbetar vi med stöd i främst tre styrningar – regeringens handlingsplan för genomförandet av FN resolution 1325, Sveriges jämställdhetspolitiska mål och diskrimineringslagen. Internationellt vägleds vi av ett antal resolutioner från FN:s säkerhetsråd. Dessa är framför allt resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet och resolution 1820 om sexualiserat våld i konflikt, samt uppföljningsresolutionerna 1888, 1889,1960, 2106 och 2122.

Så arbetar vi med jämställdhet och jämlikhet

Försvarsmakten ska uppfattas som en organisation som behandlar alla på lika villkor. Myndigheten skall också, av såväl allmänheten som av anställd och frivillig personal, ses som en attraktiv och ansvarsfull arbetsgivare. I detta ingår att bli och upplevas som en jämställd och jämlik organisation. Försvarsmaktens arbete för jämställdhet och jämlikhet sker på flera olika nivåer, från FN:s övergripande mål till lokala samarbeten med intresseorganisationer på hemmaplan.

År 2006 var Sverige tidigt ute med att omsätta resolution 1325 i en nationell handlingsplan. År 2009 antog regeringen en reviderad handlingsplan för åren 2009-2012 och år 2012 valde man att förlänga den gällande handlingsplanen till att gälla till utgången av år 2015. Planen har tre övergripande mål:

  • Att en betydligt större andel kvinnor deltar i internationella freds- och säkerhetsfrämjande insatser, inom ramen för regionala och internationella organisationer, och insatserna genomförs med ett genusperspektiv i syfte att öka insatsernas effektivitet.
  • Att skyddet av kvinnor och flickor i konfliktsituationer stärks och baseras på ett analysarbete där kvinnor aktivt deltar.
  • Att kvinnor i konfliktområden deltar fullt ut och på lika villkor som män på alla nivåer i mekanismer och institutioner för konfliktförebyggande, krishantering, fredsbyggande, humanitära insatser och andra insatser under en postkonfliktfas.

Ansvarigt departement för implementerandet av planen är utrikesdepartementet. Likabehandlingsarbete på lokal och central nivå är avgörande för att Försvarsmakten ska vara en inkluderande arbetsplats där anställda upplever att deras kompetens tillvaratas. Hur myndighetens interna arbete på området ska bedrivas slås fast i Styrdokument för jämställdhet och jämlikhet 2016-2019. Här preciseras bland annat ansvarsområden i förhållande till diskrimineringslagstiftning.

Projektet Genderforce, ett EU-finansierat projekt för myndighetssamverkan inom området genus och säkerhet, har utvecklats till ett fortsatt partnerskap bland myndigheter och organisationer som arbetar med katastrof- och konflikthantering. Syftet är att förbättra Sveriges militära och civila internationella insatser ur ett genusperspektiv. Myndigheter som ingår i samarbetet är bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Folke Bernadotteakademin.

Försvarsmakten arbetar även genom sitt gendercenter, Nordic Centre for Gender in Military Operations (NCGM) (sida på engelska), som fungerar som ett nav för information, kunskap och erfarenheter kring genusperspektivet i internationella insatser. Här utbildas bland annat Försvarsmaktens rådgivare i genderfrågor, Gender Field Advisors. Centrumet har en ledande  roll för genus inom Nato och finns vid Livgardet i Stockholm. Försvarsmakten sitter även med i Samverkansrådet för jämställdhet och jämlikhet som är ett rådgivande organ för Försvarsmakten, Försvarshögskolan och Rekryteringsmyndigheten.

Försvarsmakten tror på konkreta handlingar i sitt arbete för jämlikhet och jämställdhet. För att signalera att alla, oavsett sexuell läggning, könsuttryck eller könsöverskridande identitet, är välkomna till Försvarsmakten, har myndigheten deltagit i Stockholm Pride sedan 2008. Engagemanget har ökat med åren. År 2013 gick överbefälhavaren med i Försvarsmaktens ekipage i Pride-paraden. År 2014 deltog överbefälhavaren för andra gången i Pride, då tillsammans med generaldirektören och försvarsministern.