Flyghinderanmälan

Försvarsmakten äger och LFV Flyginfo SE förvaltar hela den nationella flyghinderdatabasen. Alla flyghinder måste därför rapporteras till Försvarsmakten för att de ska komma in i databasen. När ett flyghinder rapporterats får all luftfart, civil och militär, i landet tillgång till informationen.

Den 1 september 2010 trädde en ny luftfartslag och luftfartsförordning i kraft i Sverige. I luftfartslagen fastslås att en flyghinderanmälan ska göras för byggnader och anläggningar som kan tänkas utgöra fara för flygsäkerheten.

I praktiken innebär detta att flyghinderanmälan ska skickas in minst fyra veckor i förväg om den planerade byggnadens eller anläggningens sammanlagda höjd överstiger 45 meter inom sammanhållen bebyggelse eller 20 meter inom annat område.

Försvarsmakten pekas i förordningen ut som mottagare av flyghinderanmälan och anmälningarna ska skickas elektroniskt till de adresser som anges i blanketten. Informationen används sedan på flygkartor och i olika publikationer till piloter, såväl militära som civila. Inom Försvarsmakten används dessutom informationen i arbetet med att skydda Försvarsmaktens egna tekniska system.

För att Försvarsmakten ska ta emot en flyghinderanmälan ska bygglov eller miljötillstånd finnas för det aktuella objektet/projekt.

Vindmätmaster är enligt nu gällande plan och bygglag (PBL) ej bygglovspliktiga. Flyghinderanmälan ska naturligtvis ändå göras för dessa i enlighet med Luftfartslagen och Luftfartsförordningen.

Observera! En flyghinderanmälan får inte skickas in innan slutposition är definitivt fastställd. Lämpligen görs anmälan i samma skede som bygganmälan görs till kommunen.
Vid uppförande av flera vindkraftverk i samma projekt bör flyghinderanmälan göras successivt.

Eventuella frågor skickas till: fm.flyghinder@lfv.se

Se vidare:

Luftfartslagen SFS nr: 2010:500
Luftfartsförordningen SFS nr: 2010:770

Ur förordningen SFS nr: 2010:770:
Flyghinderanmälan 25 § Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnadsarbeten ska minst fyra veckor innan arbetena påbörjas göra en anmälan till Försvarsmakten om arbetena avser uppförande eller tillbyggnad av en byggnad eller annan anläggning. Detta gäller om byggnadens eller anläggningens sammanlagda höjd kommer att överstiga 45 meter när arbetet ska utföras inom sammanhållen bebyggelse eller 20 meter när arbetena ska utföras inom annat område.

En flyghinderanmälan ska vara skriftlig och kortfattat beskriva projektets art, omfattning och exakta lokalisering, samt innehålla uppgift om namn och adress i fråga om den som utför eller låter utföra byggnadsarbetena. Försvarsmakten får meddela föreskrifter om att en flyghinderanmälan får lämnas i elektronisk form.