Behandling av personuppgifter vid uttag av fordon

En personuppgift är all slags information som kan knytas till en viss person. Exempel på sådan information är namn och adress, men även registreringsnummer till fordon. Personuppgifter får bara behandlas om det sker i enlighet med de krav som ställs i gällande lagstiftning. Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan exempelvis vara att samla in, registrera, lagra, dela med sig av eller skriva ut informationen.

Till skillnad från många andra myndigheter omfattas Försvarsmakten inte av EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679), ofta benämnd GDPR, som började gälla den 25 maj 2018. Försvarsmakten tillämpar därför inte dataskyddsförordningen i sin verksamhet. Genom en övergångsbestämmelse i dataskyddslagen (2018:218), den svenska lag som kompletterar dataskyddsförordningen, kan Försvarsmakten under en övergångsperiod fortsätta använda personuppgiftslagen (1998:204). I framtiden är avsikten att en ny lag ska ersätta personuppgiftslagen för myndighetens personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftslagens bestämmelser har till syfte att skydda dig mot att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Med de krav som uppställs skapas möjlighet för Försvarsmakten att använda dina uppgifter på ett säkert och ändamålsenligt sätt i Försvarsmaktens verksamhet. En viktig del i personuppgiftslagens skydd är att om Försvarsmakten behandlar uppgifter ska du som registrerad, det vill säga den som personuppgiften avser, informeras om detta. Genom information om behandlingen ges du i din tur möjlighet att utöva de rättigheter som medföljer.

Du informeras härmed om att Försvarsmakten behandlar personuppgifter vid uttag av fordon enligt förordning (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov.

Vilka personuppgifter finns i Försvarsmaktens register för fordonsuttag?

Förordning om uttagning av egendom för totalförsvarets behov innehåller föreskrifter för förberedelser för förfogande enligt förfogandelagen (1978:262).

Enligt 17 § är Försvarsmakten uttagningsmyndighet för fordon och enligt 10 § ska Försvarsmakten föra register över uttagna fordon och fordonens ägare.

I Försvarsmaktens register över uttagna fordon behandlas namn, adress och personnummer på fordonsägaren samt uppgifter om fordonet såsom registreringsnummer.

Försvarsmakten är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker i samband med uttag av fordon. Detta innebär att Försvarsmakten är ytterst ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt i myndighetens register för fordonsuttag. Det är även till myndigheten du vänder dig för att utöva dina rättigheter enligt personuppgiftslagen.

Vad används personuppgifterna till?

Försvarsmakten använder uppgifterna i registret för fordonsuttag för att uppfylla skyldigheter enligt förordning om uttagning av egendom för totalförsvarets behov. Personuppgifterna används bland annat till att skicka uttagningsbesked till berörda fordonsägare samt föra förteckning över redan uttagna fordon och dess ägare.

Vem kan ta del av uppgifterna?

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till Transportstyrelsen. De uppgifter som behandlas i registret kan även komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen, med de begränsningar som följer av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  

Hur länge sparas uppgifterna?

Uppgifter om fordonsägare och fordon behandlas så länge som de behövs för ändamålet med behandlingen, dock som längst under tre års tid från beslutet om uttagning varefter uppgifterna inte längre finns införda i Försvarsmaktens register för fordonsuttag.

Eftersom Försvarsmakten är en statlig myndighet kan uppgifterna i registret utgöra allmänna handlingar. Som huvudregel får allmänna handlingar innehållandes personuppgifter inte gallras, utan måste bevaras för att på begäran kunna lämnas ut om inte sekretess gäller för uppgifterna.

Dina rättigheter

 

Rätt till information

Du har rätt att få veta om Försvarsmakten behandlar några av dina personuppgifter. Om så skulle vara fallet ska du även ges information om vilka personuppgifter det rör sig om, varifrån Försvarsmakten fått dessa uppgifter, varför de behandlas och till vem uppgifterna lämnas ut till. Du kan få kostnadsfri information om detta en gång per år efter ansökan. Du ansöker genom att skicka en skriftlig begäran om information enligt 26 § personuppgiftslagen till Försvarsmakten. Eftersom begäran ska vara undertecknad av den som vill ha ut informationen måste ansökan skickas i pappersform, se postadress nedan.

Rätt till rättelse, blockering eller utplåning vid felaktig personuppgiftsbehandling

Om dina personuppgifter har behandlats felaktigt har du rätt att kräva att Försvarsmakten snarast ska rätta, blockera eller utplåna uppgifterna. För att utöva dessa rättigheter kontaktar du Försvarsmakten, se kontaktuppgifter nedan.

Kontaktuppgifter

Kontakt med Försvarsmakten för att utöva dina rättigheter enligt personuppgiftslagen eller om du har andra frågor som rör myndighetens personuppgiftsbehandling sker genom nedanstående kontaktvägar.

Postadress: Försvarsmakten, 107 85 Stockholm
Telefonväxel: 08-788 75 00
Fax: 08-788 77 78
E-post: exp-hkv@mil.se