Vägen fram till övningen

En övning kastas inte ihop i en handvändning. Vägen fram till en lyckad övning kräver komplexa förberedelser och ett minutiöst säkerhetstänk. Det sker just nu bakom kulisserna inför övning Vintersol 21.

Säkerheten först. De vattendrag som stridsfordon ska tillåtas passera granskas i flera led långt före övningen. Foto: David Carr/Försvarsmakten
Logistik. En viktig del i övningen blir att öva logistikfunktionen. I bild: Tony Bohman från Trängregementet, funktionsövningsledare för logistik under Vintersol 21. Foto: David Carr/Försvarsmakten
Övningsplanerare. Major Hans Fredriksson vid Norrbottens regemente, I 19, ser fram emot en säker och utvecklande övning i brigadens ram. Foto: David Carr/Försvarsmakten
Rekognosering. Riskhanteringen ute i övningsterrängen involverar många. Bland andra Ingemar Henriksson, trafikinspektör vid I 19, Evelina Bertilsson, marksäkerhetsofficer vid Norrbottens pansarbataljon och Jonas Larsson, verksamhetssäkerhetsofficer vid I 19. Foto: David Carr/Försvarsmakten

Den militära beredskapen är en färskvara. Krigsförbanden måste ständigt övas för att beredskapen ska kunna upprätthållas. Övningar är en nödvändighet för att Försvarsmakten ska kunna leva upp till de krav som finns från regering och riksdag.

Just nu pågår planeringsarbetet för övningen Vintersol 21, den regionala slutövningen i norr, som är planerad till att genomföras i början av mars 2021.
– Utbildning och övningar är det som utvecklar krigsförbanden, säger major Hans Fredriksson, områdesövningsledare vid Norrbottens regemente.

ÖVNINGSPLANERING: ETT INARBETAT KONCEPT

Det tar ungefär ett år att planera en övning i den här storleken. Inledningsvis fastställs de breda dragen för övningen. Såsom deltagare, scenario för övningen och vad de olika förbanden ska öva.
– En annan viktig uppgift är att alltid tillvarata de erfarenheter som finns från tidigare övningar, säger Hans Fredriksson.

Övningsplanering är inget som improviseras fram från gång till gång. All övningsplanering följer samma systematiska planeringsmetod med ett antal fasta och redan kända hållpunkter under resans gång.
– Det gör att alla som är med och planerar har klart för sig hur planeringsarbetet ser ut. Deltagarna påverkar innehållet så att förbanden når sina övningsmålsättningar, säger Hans Fredriksson.

REKOGNOSERING AV TERRÄNGEN

Det enskilt viktigaste inför övning Vintersol 21 är verksamhetssäkerheten: att undvika olyckor. Militär verksamhet är av sin natur aldrig helt riskfri och planeringsarbetet genomsyras därför av ett ständigt pågående säkerhetstänk, där alla deltagare har ett ständigt medansvar för egen och andras säkerhet.

Riskhantering görs både på ritbordet och på plats ute i övningsterrängen. Redan i höstas, ett halvår före övningen, gav sig deltagarna ut för att reka säkerheten i terrängen. Exempelvis granskas de exakta platser där bland annat stridsfordon ska tillåtas korsa grunda vattendrag.
– Att köra över ett fruset vattendrag med ett tungt fordon är givetvis förenat med fara, men det är en nödvändig kunskap att bemästra för ett subarktiskt krigsförband. Därför granskar vi de exakta platserna långt i förväg för att säkerställa att överfarten kan genomföras på ett säkert sätt. Detta granskas i flera led, där även förbanden har ett ansvar att granska säkerheten vid själva genomförandet, säger Jonas Larsson, verksamhetssäkerhetsofficer vid Norrbottens regemente.

LOGISTIK TAR PLATS I ÖVNINGEN

Tyngdpunkten på årets upplaga av Vintersol kommer att ligga på logistikfunktionen. Detta eftersom en av årets deltagare är andra logistikbataljonen ur Trängregementet i Skövde. Bataljonen tillhör tredje brigaden, som har sitt säte i Boden.
– Då ser vi det som naturligt att vi kommer upp och stödjer på slutövningen Vintersol, säger major Tony Bohman, övningschef vid Trängregementet och funktionsövningsledare för logistik under övningen.

I början av november besökte alla deltagande förband Norrbottens regemente för övningskonferensen Main Planning Conference. Detta är en viktig hållpunkt i planeringsarbetet där övningens grundbultar faller på plats genom gruppöverläggningar.

Tony Bohman ser vinster med att få komma upp till Boden för att öva logistikfunktionen. Inte minst den subarktiska miljön.
– Vi har inte haft snö i Skövde på flera år så det blir en omställning för både befäl och soldater att kunna hantera fordon och sig själva i en subarktisk miljö.

Att få öva i Boden innebär en utmaning för logistikfunktionen.
– Snö är en annan dimension. Vi jobbar ofta på hårdgjorda ytor för att kunna ställa ned pallar och nu måste vi tänka till att det är plogat dit vi ska för att kunna överföra drivmedel, ammunition och livsmedel och så vidare.

CORONAPANDEMIN INGÅR I PLANERINGEN

Övningsplaneringen sker under en pandemi. Försvarsmakten följer händelseutvecklingen noggrant och inför övningen sker därför parallella planeringsarbeten för att ta höjd för olika tänkbara scenarier.

Andra deltagande förband i övningen är bland andra Artilleriregementet och Helikopterflottiljen. Norrbottens regemente deltar bland annat med Norrbottens pansarbataljon, Arméns jägarbataljon, och Tredje brigadstaben.
– Vi ser fram emot att öva och samöva bataljoner, kompanier och plutoner med funktioner och understödjande förband i brigadens ram under subarktiska förhållanden, säger Hans Fredriksson.