Omfattande underrättelseverksamhet riktas mot Sverige

Data– och signalspaning samt nätverksoperationer är bara några av metoderna berättar Must i sin årsöversikt 2019.

En världskarta.
En världskarta.
Omfattande utländsk underrättelseverksamhet riktas mot Sverige. Detta framkommer av Musts årsöversikt för 2019. Foto: Försvarsmakten
  • De pågående konflikterna i Mellanöstern och Afrika, cyberattacker, påverkansoperationer och terrorism har påverkat Sverige på olika sätt.
  • Kinas agerande och växande globala inflytande har fått allt större betydelse för Sverige och Europa.
  • Dynamiken mellan USA, Kina, Ryssland och EU har påverkat det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde.

Detta är några av de frågor som Must arbetat med under det senaste året vilket framkommer av årsöversikten för 2019. Situationen i närområdet har försämrats över tid och har under året präglats av ökad militär aktivitet, med ökad risk för militära incidenter och konfrontation som följd.

Förra året trädde även den nya säkerhetsskyddslagen i kraft.

– Den nya lagen har gett oss ett bredare mandat för att kunna utveckla säkerhetstjänsten i Försvarsmakten, och den är också ett bra stöd för att stärka säkerhetsskyddet i samhället i stort, säger Lena Hallin som tillträdde posten som chef för Must 1 maj 2019.

Lena Hallin, chef för Must.
Lena Hallin tillträdde posten som chef för Must 1 maj 2019. Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten

Den utländska underrättelseverksamheten som riktats mot Sverige och Försvarsmakten är omfattande, som exempelvis signalspaning och data- och nätverksoperationer. Dessutom används sociala medier som exempelvis Linkedin för kontakttagning.

Verksamheten som bedrivs av främmande underrättelsetjänster gör att mer samverkan inom totalförsvaret och med externa partners blir ännu viktigare för att Must ska kunna lösa sina uppgifter och möta den allt mer komplexa hotbilden.

Som goda exempel på samverkan lyfter Lena Hallin väl etablerade exempel som Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) och det fördjupade samarbetet inom cybersäkerhet som sker inom ramen för nyetableringen av det nationella cybersäkerhetscentret.

– Under 2020 kommer vi att arbeta mycket med hantering av stordata, utveckling, informationssäkerhet, underrättelsehotet, cyberhot, och inte minst AI-utveckling, säger Lena Hallin.

Lena Hallin är stolt över den kompetens som finns inom Must och säger att man under året kommer att fortsätta arbetet med att attrahera, rekrytera och behålla de bästa talangerna för att på så sätt kunna fortsätta leverera på samma höga nivå.

I en osäker och snabbt föränderlig värld är Sverige beroende av en stark underrättelse- och säkerhetstjänst till stöd för våra beslutsfattare. Det ger förutsättningar för Sverige att föra en självständig utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik och är en förutsättning för en balanserad tillväxt av Försvarsmakten och det samlade totalförsvaret.