Ovärderligt samarbete mellan Försvarsmakten och Polismyndigheten

I över ett års tid har Försvarsmakten stöttat Polismyndigheten i en nationell explosivämnesamnesti. Stödet har bestått av att understödja polismyndigheten med att röja explosivämnen vid 532 tillfällen.

Myndighetspersonal som medverkat under explosivämnesamnestin
Polismyndigheten och Försvarsmakten har under 2018 och 2019 samarbetat i en nationell explosivämnesamnesti som syftat till att få allmänheten att lämna ifrån sig explosiva varor utan att bli lagförda. Foto: Försvarsmakten
Nitrolit som iordningställts för bränning
Sprängmedlet Nitrolit kan röjas genom så kallad öppen bränning vilket innebär att man på ett kontrollerat sätt eldar upp sprängmedlet. Metoden innebär en säker röjning med låg risk men ska endast genomföras av utbildad personal. Foto: Försvarsmakten
Sprängkapslar som omhändertagit för att röjas
Även tillsynes små sprängkapslar kan genom felaktigt handhavande innebära en stor risk för personen som handskas med dem. Foto: Försvarsmakten

Genom lagen om ansvarsfrihet vid vissa brott mot tillståndslagen för explosiva varor (2018:483)  har en explosivämnesamnesti genomförts under perioden 15 oktober 2018 – 11 januari 2019.  Amnestin syftade till att få bort illegala explosivämnen som finns  i samhället.  

Kort förklarat har den som under amnestiperioden hanterat, haft tillgång eller kännedom om någon form av explosivämne kunnat kontakta Polismyndigheten för att anmäla detta för omhändertagande utan några rättsliga påföljder. 

Försvarsmaktens stöd till Polismyndigheten 

Förordningen ”Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet” (2002:375) innehåller bestämmelser som reglerar Försvarsmaktens stöd till statliga myndigheter, kommuner, landsting och enskilda. Enligt denna förordning kan Försvarsmakten på begäran lämna stöd till Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen, Tullverket, andra statliga myndigheter samt kommuner och landsting.  

De förband som har ammunitions- och minröjningsförmåga har under amnestin stöttat Polismyndigheten efter egen förmåga och tillgänglighet. Förbanden som lämnat stöd under amnestin har utfört uppdrag inom de militärregioner man är verksam inom. Totalt har fem förband medverkat; Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (Swedec), Totalförsvarets Skyddscentrum (SkyddC), Amfibieregementet (Amf 1), Göta Ingenjörregemente (Ing 2) och Fjärde sjöstridsflottiljen (4.sjöstriflj).   

Från anmälan till röjning  

Polismyndigheten utgick från de sju polisregioner man arbetar inom i sitt dagliga arbete. När ett ärende anmäldes, skickades en polispatrull från den regionala polisen ut för en första bedömning och dokumentation. Därefter gick ärendet vidare till Polisens nationella ledningscentral som i sin tur kopplade in nationella bombskyddet (NBS) för vidare hantering av ärendet. 

Amnestin pågick under tre månader och under denna period fick Polismyndigheten in cirka 2 500 ärenden som har omhändertagits och ett omfattande insamlings- och röjningsarbete har pågått under större delen av 2019. Av totalt cirka 2 500 inkomna ärenden har Försvarsmakten stöttat med att lösa 532 uppdrag.  

Viktiga insikter och erfarenheter 

Förutom att myndigheterna tillsammans har bidragit till att få bort stora mängder explosivämnen så har insatsen även bidragit till viktiga erfarenheter för de involverade myndigheterna.  
– Jag ser denna insats med samverkan mellan myndigheterna som ovärderlig, säger major Gary Campbell på Swedec.  

Gary menar att möjligheten att omhänderta och röja skarpa objekt i naturliga miljöer ökar kunskapen och erfarenheten för ammunitionsröjare.  
– Jag tänker på områden som riskbedömning, ökad teknisk kunskap och inte minst samverkan mellan myndigheterna, fortsätter Gary. 

Vid den gemensamma utvärderingen hos Swedec konstaterades att amnestin hade givit många viktiga insikter inom ett stort antal områden.  

 Nu kommer vi bland annat se över vad det finns för möjligheter att använda gemensam terminologi, rapporteringssystem och utveckling av myndighetsgemensamma rutiner för liknande insatser i framtiden, säger major Christian Schmidt vid Swedec. 

Samarbetet har ur flertalet aspekter varit viktigt för framtida förmågeutveckling. Från Polismyndighetens sida riktades ett stort tack till Försvarsmakten för ett bra samarbete och som inspektör Lars Abrahamsson, operativ koordinator vid NBSuttryckte det: 
– Det hade inte fungerat om ni inte varit med.
Tillsammans har Försvarsmakten och Polismyndigheten gjort en värdefull insats för samhället.