Ledarskapet starkt i Försvarsmakten

Försvarsmakten utmärker sig positivt, i en jämförelse med andra organisationer och företag, i årets medarbetarundersökning. Vad gäller synen på närmaste chefs ledarskap ligger resultatet i snitt tio procentenheter högre oavsett frågeställning, enligt undersökningsföretaget Vestra. Hela 85 procent av Försvarsmaktens medarbetare har som helhet förtroende för sin närmaste chef.

Årets resultat i FM Vind var överlag positivt. Medarbetarna upplever ett gott kamratskap och ledarskap. Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten

Varje år genomför Försvarsmakten en medarbetarundersökning, kallad FM Vind. Årets resultat var överlag positivt. Medarbetarna upplever ett gott kamratskap och ledarskap. De känner ett starkt engagemang i uppgiften att öka den militära förmågan och stärka det nationella försvaret. Åtta av tio medarbetare är stolta över att vara en del av Försvarsmakten och nio av tio upplever att det är god kvalitet på deras arbete.

– Vi har ett viktigt uppdrag att lösa tillsammans. Det är därför riktigt positiva resultat. Jag ser en stark framåtanda och optimism i kraftsamlingen kring våra övergripande mål, säger ÖB Micael Bydén.

Nytt för i år är att även närmare 5 000 ur Hemvärnet deltog i undersökningen. Även de ger gott betyg åt Försvarsmaktens verksamhet som uppfattas som givande och meningsfull. De är stolta och nio av tio vill rekommendera andra att tjänstgöra som hemvärnssoldater.

– Hemvärnet är en betydelsefull del av vårt försvar, därför är det en styrka att även hemvärnssoldaterna upplever ett lika gott kamratskap och ledarskap som våra anställda, säger ÖB Micael Bydén.

Hur medarbetare behandlar varandra är ett område som Försvarsmakten under flera år arbetat målmedvetet med. I årets undersökning har fem procent av männen och 15 procent av kvinnorna, svarat att de har upplevt ett ovälkommet beteende under det senaste året. Främst handlar det om upplevelsen av att vara orättvist behandlad eller mobbning, men det förekommer också upplevelser av diskriminering och sexuella trakasserier.

FM Vind visar också att knappt hälften av de som upplevt ovälkommet beteende, har svag tilltro till Försvarsmaktens förmåga att hantera en eventuell anmälan. För att råda bot på detta inrättar Försvarsmakten nästa år ett utredningsstöd vid Försvarsmaktens HR-centrum. Syftet är att stödja chefer och på sikt stärka tilliten för utredningsarbetet så att de som behöver stöd vågar göra en anmälan.

Överbefälhavaren är bestämd i sin uppfattning.
– Vi måste behandla varandra med respekt och tillsammans skapa ett starkt lag. Jag förväntar mig ett fortsatt aktivt arbete i hela organisationen kring de här frågorna, säger han.

Notering: Vestras jämförelsebas består av 300 000 respondenter från både offentlig och privat sektor.