Ny ansvarsfördelning för ett starkare försvar

På uppdrag av regeringen lämnade Försvarsmakten på onsdagen in ett kompletterande budgetunderlag. Underlaget beskriver en förändrad ansvarsfördelning mellan Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV) vad gäller verksamhet och ekonomi inom materiel- och logistikförsörjning. Förändringen är ytterligare ett steg för att stärka försvaret av Sverige.

Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Underlaget som lämnats in bygger på att verksamhet och ansvar omfördelas mellan FMV och Försvarsmakten samt en förändrad finansiell styrmodell. Detta innebär omfattande förändringar i planeringen.

– Den verksamhetsförändring som nu omsätts finansiellt ger Försvarsmakten ökade förutsättningar att ta ett helhetsansvar för att bibehålla och utveckla vår operativa förmåga. Vi får kontroll över materielens vidmakthållande; det vill säga hur den används, vidareutvecklas och underhålls samt viss upphandling. Det är ytterligare ett steg i rätt riktning för ett starkare försvar, säger ÖB Micael Bydén.

Det budgetunderlag som Försvarsmakten lämnade till regeringen den 1 mars 2018 har nu kompletterats efter beslutet om verksamhetsövergång mellan FMV och Försvarsmakten. Den hemställan om 18 miljarder kronor för perioden 2019-21 som Försvarsmakten lämnade i budgetunderlaget den 1 mars 2018 gäller fortfarande, men slutsatsen att det krävs ekonomiska tillskott har stärkts.

Den förändrade anslagsfördelningen innebär att Försvarsmakten och FMV delar anslaget 1:3, anskaffning av materiel och anläggningar. Den del som Försvarsmakten kommer att ansvara för ska bland annat omfatta återanskaffning, del av nyanskaffning av mindre ekonomisk omfattning, och anslagsfinansierade anläggningar. Dessutom omfördelas pengar till ett förvaltningsanslag för FMV.

– Myndigheterna har ett gott samarbete och framöver kommer vi att fortsätta ett myndighetsgemensamt analys- och beredningsarbete, säger överbefälhavare Micael Bydén.

Försvarsmakten har i budgetunderlaget den 1 mars 2018 redovisat en planering för åren 2019-21 utifrån en oförändrad ekonomi med alternativ för eventuella ekonomiska tillskott.

– Vi har hela vägen varit tydliga med att för att klara den beställning vi fått i försvarsbeslutet 2015 krävs förstärkningar för en långsiktigt hållbar förmågeökning. I vårt budgetunderlag för 2020 kommer vi att redovisa konsekvenserna av höstens budgetproposition och Försvarsmaktens regleringsbrev för 2019. Vår nuvarande planering syftar till att bibehålla handlingsfrihet så långt som möjligt, men utan ekonomiska förstärkningar framöver behöver vi se över såväl organisation som ambition, säger överbefälhavare Micael Bydén.