Bred uppslutning inför Totalförsvarsövning 2020

Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) planerar en nationell totalförsvarsövning under 2020. Det är den första övningen i sitt slag på mer än 30 år. Totalförsvarsövning 2020, TFÖ 2020, omfattar hela samhället och syftet är att öka motståndskraften och att stärka försvaret av Sverige.

I Totalförsvarsövning 2020 tas ett helhetsgrepp där det civila och militära försvaret övas tillsammans. Foto: Martin Eneborg

Vid ett uppskattat informationsmöte samlade Försvarsmakten och MSB cirka 150 deltagare från 70-talet aktörer på nationell och regional nivå. Deltagarna fick grundläggande information om bakgrund och förutsättningar för TFÖ 2020, liksom vilka förväntningar som ställs på de aktörer som väljer att delta i övningen.

Prövar det civila och militära försvaret tillsammans

TFÖ 2020 kommer att genomföras som flera övningsaktiviteter fördelade över året. För det militära försvaret är det viktigaste uppdraget fram till 2020 att öka den operativa förmågan i krigsförbanden. Civila myndigheter har fått planeringsanvisningar för höjd beredskap.

— Totalförsvarsövning 2020 är ett tillfälle för gemensam problemlösning, där vi prövar våra förmågor tillsammans, lär känna varandra och bygger tillit och förtroende. Övningen blir en viktig milstolpe på vägen till ett starkare totalförsvar, samtidigt som den innebär ett lärande inför framtida övningar, säger generallöjtnant Dennis Gyllensporre, chef för Högkvarteret på Försvarsmakten.

Ska öka förmågan hos många

Målen för det civila försvaret är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och att bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig.

— I Totalförsvarsövning 2020 tar vi ett helhetsgrepp och övar det civila och militära försvaret tillsammans. Vi är medvetna om att alla aktörer har olika förutsättningar och startsträcka i totalförsvarsarbetet. Det mest grundläggande är att ha en god kunskap om den egna rollen i höjd beredskap. Efter övningen ska vi ha ökat förmågan hos många och kanske också minskat skillnader, säger Cecilia Looström, avdelningschef på MSB.

Samhället på alla nivåer förväntas delta

De som förväntas delta i övningen är myndigheter på central och regional nivå, kommuner och landsting, företrädare för den privata sektorn samt frivilliga försvarsorganisationer. Med TFÖ 2020 ska civilt och militärt försvar – totalförsvaret – utvecklas och prövas för att stärka hela samhällets inneboende robusthet, motståndskraft och förmåga att hantera allvarliga kriser och väpnat angrepp. Övningen kommer också att ge underlag för fortsatt arbete. Utvecklingen av totalförsvaret slutar inte med TFÖ 2020, snarare har den bara börjat.