Hemvärnsövning på civil mark

Rikshemvärnschefens insatsövning i Bohuslän

Under den gångna veckan har Rikshemvärnschefens insatsövning pågått i Bohuslän. Cirka 650 hemvärnssoldater var inkallade och har haft i uppgift att skydda och bevaka samhällsviktig infrastruktur, såsom Uddevalla och Lysekils hamnar, Gullmarsleden, Teracom-anläggningar och Preemraffinaderiet.

Försvar av Lysekils hamn. Foto: Jessica Dahlberg/Försvarsmakten
Hemvärnssoldat från 211:e insatskompaniet bevakar Gullmarsleden. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Hundförare från 40:e hemvärnsbataljonen. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Insatskompani ur 40:e hemvärnsbataljonen på väg för att skydda Herrestadsmasten, en radio- och TV-mast som har viktiga funktioner vid en krissituation. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Räddningstjänstens deltidsbrandmän ingick i övningen. Här skyddar bataljonen räddningstjänstens personal så de kan lösa sin uppgift. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

I övningen deltog i huvudsak 40:e hemvärnsbataljonen, även kallad Bohusbataljonen, med förstärkning av 211:e insatskompaniet och 445:e granatkastarplutonen. Övningen utgick från ett scenario där Sverige inte är i krig men där det ändå finns en hotbild mot vissa intressen.

Målet med övningen var att bevaka samhällsviktig infrastuktur samt att hindra motståndaren som vill annat, säger Dan Hagman, chef för Bohusdalgruppen, den enhet på Skaraborgs regemente som ansvarar för 40:e bataljonens utbildning.

Kompanierna har varit utgrupperade på olika ställen kring trakterna av Lysekil, Trollhättan, Skredsvik och Uddevalla för att lösa olika uppgifter.

— Vårt kompani har bevakat östra delen av Uddevalla hamn. Det har fungerat bra. Vi har samverkat med ett annat kompani och det tar alltid någon dag innan vi är samkörda. Vi har även avvisat några obehöriga personer, figuranter, som velat komma in på hamnområdet, säger Patrik Magnusson som är ställföreträdande kompanichef.

I övningen har flera civila myndigheter och företag varit involverade. Ett företag som haft en stor del i övningen är Uddevalla hamn. Förutom att hemvärnssoldaterna har övat skydd och bevakning av hamnområdet har de även genomsökt ett fartyg med patrullhund och deltagit i en samövning med Räddningstjänsten på området. För hamnchefen Ulf Stenberg är samarbetet med Försvarsmakten mycket viktigt.

— Det är jätteviktig. Framför allt när det övas för ett skarpt läge, där tillförseln av konsumtionsvaror i svenska samhället säkras upp. Hamnen kan då leva ett eget liv, även om det är ett ansträngt läge eller ett säkerhetsläge på en annan nivå. Då måste vi samverka till hundra procent, säger Ulf Stenberg.

— Övningen har gått mycket bra, den har haft en hög tillämpningsgrad för förbandet. I det flesta fall har förbandens förmåga påvisats, samtidigt har det också framgått vad vi behöver fortsätta att utveckla. Med bakgrund av den försämrade omvärdsutvecklingen visar övningen på vilken viktig roll Hemvärnet har i samhället. Övningen har blivit en spångbräda mot framtiden för den resa vi nu har påbörjat, säger Robert Jarl, biträdande övningsledare och utbildningsansvarig på Bohusdalgruppen.

Under lördagen anordnades ett event vid Torp köpcentrum, där delar av bataljonen var på plats för att bland annat visa upp stridsfordon 90 och tungdragare. Hemvärnets musikkår var också på plats och spelade för besökare. Försvarsutbildarna gav information om sin ungdomsverksamhet och Räddningstjänsten och andra organisationer informerade om sina respektive verksamheter.

Samtidigt med övningen anordnades också två samverkansövningar, en för Lysekils kommun och en för Uddevalla kommun. Syftet med dessa var att fortsätta utveckla det pågående arbetet med totalförsvaret. Scenariot baserades på värdlandsstöd. Kommunerna skulle förbereda sig på att ta emot ett utländskt förband på 5 000 personer. Frågorna som kommunrepresentanterna ställdes inför handlade om hur kommunen hanterar en sådan händelse. Måste man evakuera kommunen?

— Jag vill framföra ett stort tack till länsstyrelsen Västra Götaland, kommunerna Uddevalla och Lysekil samt de företag som varit involverade övningen. Det är viktigt att vi får chansen att både planera och att öva på de platser där vi ska lösa uppgifter i ett skarpt läge, avslutar Dan Hagman.

Rikshemvärnschefens insatsövning är en krigsförbandsövning där man tillför insatskompanier för att öva operativ rörlighet och förstärkning mellan olika hemvärnsförband.