Den militära förmågan riskerar att försämras

I dag överlämnades en fördjupad utredning till försvarsministern avseende ansvarsfördelningen mellan Försvarsmakten och FMV, gällande vidmakthållande av materiel och upphandling. Resultatet ska nu remissbehandlas innan regeringen fattar beslut.

Försvarsmakten har tagit del av resultatet och kommer nu analysera underlaget. Vid en första granskning konstateras dock att utredningens slutsatser går emot såväl Ingemar Wahlbergs utredning Logistik för högre försvarsberedning som Försvarsmaktens rekommendationer.

Utredarens förslag riskerar att försämra förutsättningarna att öka den militära förmåga och snabbt mobilisera.  Det är viktigt att Försvarsmakten själv kan prioritera materielens tillgänglighet utifrån vad som ger bäst operativ effekt, så att ett helhetsansvar kan tas för förbandens förmåga inklusive personal och materiel. Försvarsmakten behöver också själv ha mandat att göra upphandlingar. Det ger handlingsfrihet att hantera uppkomna behov vid snabba förlopp som kan inträffa vid alla dygnets timmar och vid alla beredskapsnivåer.

Försvarsmakten kommer nu att utarbeta ett remissvar.