Viktiga totalförsvarsdagar inom ammunitionsröjning

Totalförsvarets funktion för ammunitions- och minröjning, Swedec, bjöd in representanter för EOC-funktionen inom Försvarsmaktens förband och andra berörda myndigheter till en samordningskonferens i Halmstad under tre dagar. Konferensen har varit återkommande sedan 2012 men tidigare år har konferensen kallats ämnesföreträdarkonferens.

Kommendörkapten Fredrik Peedu hälsade konferensens deltagare välkomna i egenskap av utbildningschef på Swedec. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten
Anläggningen Tylebäck Hotell och konferens i Halmstad gav en trevlig inramning till samordningskonferensen. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten
Christian Jansson, lärare på Sweden och Lars Persson, koordineringsansvarig för Polisens bombteknikerutbildning diskuterade ämnesfrågor. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten
I pauserna passade deltagarna på att samverka. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten
Major Tomas Wikström presenterade bland annat militärövningen Aurora och Swedecs årliga övning SEE-18, Swedec EOD Exercise. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten
Hanna Hult, projektledare för pågående projekt vid Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec, delar ut underlag inför ett grupparbete. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten

Totalförsvar är ett högaktuellt ämne och fler aktörer anses viktiga och därmed ändrades årets inriktning till en samordningskonferens med lite annat fokus, men grunden är fortfarande ammunitions- och minröjningsfrågor. Behovet av kunskap och förståelse för ammunitionshotet samt reducering av hotet har ökat i en förändrad omvärld.

För att myndigheterna inom totalförsvaret ska kunna lösa respektive uppgifter inom EOC-området i fred, kris och krig fodras medvetenhet, faktisk förmåga, utbildning, övning och samordning. EOC är den engelska benämningen för ammunitions- och minröjningsverksamhet.

Swedec har en viktig roll som Sveriges kompetenscentrum och stod som värd för konferensen den 22 till 24 januari i Tylebäck, Halmstad.

Myndighetssamverkan är viktigt

Kommendörkapten Fredrik Peedu, utbildningschef för Swedec hälsade deltagarna välkomna och sa inledningsvis

– Vi lever i föränderlig värld och det måste vi förhålla oss till. Swedec har bjudit in till konferensen utifrån ett försvarsmaktsperspektiv med totalförsvarsfokus för att ge en dagsaktuell bild av vad som händer inom området och tydliggöra våra respektive uppdrag i fred, kris och krig. Myndigheten för samhällsskydd- och beredskap ska säkerställa beredskapen inom totalförsvaret. Polismyndigheten ska möta och oskadliggöra hotet i samhället idag.

Swedec ger utbildning, tar fram metoder och tekniker, samlar in underrättelser och har spetskompetensen samt är en samarbetspartner inom området ammunitions- och minröjning.

Planerade kurser för att möta efterfrågan

Utbildningschefen presenterade också kursutbudet för 2018 till 2020, både de utbildningarna för Försvarsmaktens förband men även utbildningen för Polisens bombtekniker. 

– I samarbetet med Polismyndigheten ligger vi långt fram och har under flera år tillsammans planerat utbildning inom både konventionell och improviserad ammunition för polisens bombtekniker, berättade Fredrik Peedu.

Lars Persson, koordinator för Polisens bombteknikerutbildningar, deltog med kunskap och med sin synvinkel i många frågor. 

– Konferensen ger möjlighet att få den senaste informationen men även att nätverka och planera med enskilda personer, det är intensiva men värdefulla dagar.

Diskussion kring en nationell standard för godkänd utbildning

Under konferensen tog funktionen tillfället i akt att göra en avstämning i ett projekt som genomförs på Swedec. Hanna Hulth, projektledare för uppdraget ”Upprätta en nationell standard för evalueringsprocessen”.

– Jag såg en möjlighet att lyfta frågan och samla in fakta och synpunkter från de personer som kan frågorna och har kunskap av ämnet på olika sätt. Konferensen är helt klart rätt forum att presentera vad jag kommit fram till hittills.

Ny kurs och nyheter inom underrättelseområdet

Dagarna räckte även till att berätta om ”Fördjupningskurs flygbomber” en försökskurs som tagits fram under hösten 2017 och som kommer genomföras hösten 2019, samt redovisning av underrättelseverksamheten vid Swedec. Major Daniel Borgström berättade att underrättelsesamarbetet mellan Polis, Säkerhetspolis och Försvarsmakt inom funktionen har utvecklats mycket den senare tiden och det underlättar myndigheternas arbete.  

Framtida konferens

För att få utveckla konferensen i framtiden genomfördes en enkel utvärdering med två tre frågor innan konferensdeltagarna for hemåt. Där önskning om att ha fler föreläsare men en bredare representation från representerade myndigheter. Några tyckte konferensen skulle vara beslutande, ha fler deltagare på olika nivåer – allt från bomtekniker, ammunitionsröjare till förbands- och eller chefer för respektive verksamhet.