Nolltolerans för sexuella trakasserier i Försvarsmakten

På onsdagen samlades runt 500 försvarsanställda på Ledningsregementet i Enköping för konferensen ”Oaktat kön” i nätverket NOAK - Nätverk Officer/Anställd Kvinna. I farvattnen av den samhällsdebatt som kampanjen #Metoo startat var kränkningar och sexuella trakasserier inom Försvarsmakten en het fråga under dagen.

Försvarsmaktens produktionschef, generallöjtnant Johan Svensson pratar på NOAK-konferensen.
En av talarna på NOAK-konferensen var Försvarsmaktens produktionschef, generallöjtnant Johan Svensson. Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten

En av talarna på konferensen var Försvarsmaktens produktionschef, generallöjtnant Johan Svensson.

– Frågan om kränkande särbehandling och sexuella trakasserier är högt prioriterad i försvarsmaktsledningen. Alla som arbetar i Försvarsmakten förtjänar samma respekt och behandling. Vi vet att allt inte står rätt till och vi vet att vi har ett problem - så upp med det då! Ju mer konkreta vi kan vara desto större förutsättningar finns det att åtgärda problemen, sa Johan Svensson.

Försvarsmakten bedriver sedan många år ett aktivt arbete för att förbättra attityder och värderingar kopplat till Försvarsmaktens värdegrund och kvinnors möjligheter att verka i myndigheten, nationellt och internationellt. En del i detta är att Försvarsmaktens förband och skolor har i uppgift att stödja och skapa förutsättningar för kvinnliga nätverk, exempelvis NOAK. Nätverket bildades 2011 och har stadigt vuxit sedan dess.

Under onsdagens NOAK-konferens hördes kommentarer i publiken om att man inte litar på systemen för anmälan, dokumentation och uppföljning av kränkande särbehandling. Några deltagare upplevde också att konsekvenserna för dem som kränkt inte har varit tillräckligt tydliga eller ibland helt har uteblivit. Samtidigt vittnade flera också om gott bemötande när de utsatts, där både chefer och kollegor gett bra stöd.

– Självklart måste det bli konsekvenser, det är ett chefsansvar. Vi har jobbat i många år med dessa frågor och vi är en bit på väg men har också mycket kvar. Det här är ett långsiktigt arbete, en kulturresa och vi måste fortsätta prata och kommunicera om dessa frågor, sa Johan Svensson.
 
Förutom nätverksträffar och kontinuerligt arbete med värdegrundsfrågor arbetar Försvarsmakten nu också med att se över rutinerna för anmälan av kränkande särbehandling. Den som blir kränkt på jobbet i Försvarsmakten ska i första hand vända sig till sin närmsta chef och om detta inte fungerar, till en högre chef eller till förbandets personal- eller HR-funktion. På varje förband finns också skyddsombud som har tystnadsplikt. Den som vill kan också prata med sitt fack.

– Till dig som drabbas av kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier i Försvarsmakten vill jag säga: anmäl! Annars får vi som arbetsgivare inte chansen att göra något åt problemet. Försvarsmakten är skyldig att förebygga, utreda och vidta åtgärder för att motarbeta trakasserier och om vi får kännedom om att en anställd känner sig utsatt så agerar vi. Samtidigt vet vi att det finns ett mörkertal, alla vill eller vågar inte anmäla. Där måste vi chefer bli bättre. Det är den som drabbats som väljer metod eller sätt att berätta. Försvarsmakten och vi som chefer får förhålla oss till det.

Johan Svensson lägger ett stort ansvar på Försvarsmaktens förbandchefer:

– Jag har bett samtliga förbandschefer att redovisa tre åtgärder de vidtagit under året för att förbättra jämställdheten och hanteringen av kränkande beteende på sitt förband. Jag vill också att de redovisar tre åtgärder som de planerar för nästa år.

Han påpekar också att ansvaret förutom hos cheferna i Försvarsmakten också ligger hos varje enskild anställd.

– Det är ett dagligt arbete och ansvar för alla medarbetare. Det råder nolltolerans för alla former av kränkande särbehandling och sexuella trakasserier i Försvarsmakten. Den som inte kan acceptera det bör inte arbeta hos oss. Alla människor ska kunna lita på att Försvarsmakten står för respekt för varandra.