”Northern Coasts ökar marina förmågor”

Svenska Försvarsmakten och marinen har av riksdag och regering fått i uppdrag att öka den militära förmågan som ett led i att möta ett förändrat omvärldsläge. För att nå ställda mål deltar den svenska marinen tillsammans med 15 andra nationer i den multinationella marina övningen Northern Coasts 17 (Noco 17). Det övergripande syftet är att utveckla en gemensam förmåga att genomföra integrerade marina operationer och insatser.

Norska sjömän tjänstgörande på norska korvetter, genomförde förberedelser under hamnfasen inför övningen som de såg fram emot att delta i. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
"Den svenska Försvarsmakten har till uppgift att ha förmågan att möta alla typer av hot och påfrestningar. Genom att genomföra och delta i både nationella såväl som internationella övningar, ökar vi förmågan att lösa ställda uppgifter", sa marinchefen Jens Nykvist Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Under hamnfasen genomfördes Presail conference, det vill säga de slutliga genomgångarna före övningens början. Marinchefen inledde konferensen där han bland annat tog upp den utveckling vi står inför. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Under måndagen lämnade fartygen Örlogshamnen. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
SFNTG-staben övas under NOCO17, stabschefen Mikko Villikari och chefen Bengt Lundgren tog en kort pratstund på däck. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Ganska snart fylldes vattnen kring Karlskrona med militära fartyg från 15 nationer. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Efter helgens förberedelser och en slutlig ordergivning under måndagen, kastade fartygen loss och övningen är nu i gång på allvar.

– Alla deltagande nationer är väl medvetna om det ökade intresset för vår region och den utveckling som pågår med ökade spänningar, kränkningar, fruktansvärda terrorattentat och flyktingströmmar som vi tidigare inte har upplevt.  För att kunna möta och hantera utvecklingen är det extremt viktigt, till och med nödvändigt att genomföra den här typen av multinationella övningar som Noco, för att tillsammans bli starka och skapa en gemensam förmåga och möjlighet att bidra till stabilitet och säkerhet i vårt område. Genom samövningar skapar vi dessutom rutiner som möjliggöra att vi snabbt kan sätta ihop en gemensam insatsstyrka för att lösa marina operationer både i vårt närområde såväl som på andra platser, sa marinchefen konteramiral Jens Nykvist.

Svenskfinsk stridsgrupp

Övningen är indelad i olika faser med inledande förberedelser och momentövningar som sedan övergår till att omfatta ett tillämpat operationsskede där förbanden gemensamt ska lösa en konflikt med FN-mandat och traktat. Scenariot bygger på en fiktiv konflikt med olika fiktiva folkgrupper men geografin är verklig. Den svenskfinska marina stridsgruppen, (Swedish-Finnish Naval Task Group, SFNTG), kommer också att evalueras under övningen. Målsättningen är att uppnå initial förmåga (Initial Operational Capability, IOC), vilket innebär en gemensam förmåga att tillsammans kunna genomföra bland annat sjöövervakningsuppgifter och skydd av sjöfart.

– Det känns bra att övningen nu är i gång och att vi kan fokusera på utveckling av våra förmågor och inte minst evalueringen av den svenskfinska stridsgruppen, SFNTG. Det svenskfinska samarbetet har pågått under många år vilket den kommande evalueringen är ett bevis på. Att uppnå initial förmåga med SFNTG under övningen är ett delmål för att nå full operativ kapacitet år 2023 med hela enheten. En ensam marin kan inte lösa alla uppgifter men tillsammans blir vi starka och kan komplettera varandra, sa Jens Nykvist.

Om några dagar kommer Östersjöregionen att fyllas med ytterligare förband då Försvarsmaktsövningen Aurora också inleddes i dag, marinen deltar i både Noco och Aurora. Under Noco är det i huvudsak flottans enheter som deltar och under Aurora är det amfibieförbanden som övas.