Minröjningen i Ålands hav summeras

Minröjningsoperationen MCMOP 17 har kommit till ända och sjöstyrkan ligger förtöjd på Berga efter åtta intensiva dygn till sjöss. Under operationen har den så kallade Ålandshavsmineringen mellan Söderarm och Flöjtans fyr kartlagts och delvis röjts av sex fartyg ur de båda minröjningsdivisionerna med logistiskt stöd av underhållsdivisionerna. Totalt hittades 15 nya minor och tillsammans med de som hittades förra året är summan uppe i ett 70-tal identifierade minor. Åtta av dessa oskadliggjordes genom sprängning. Syftet med operationen är dock inte i första hand att spränga minor utan att kartlägga var runt Sveriges kust det finns stora koncentrationer av minor.

Vädret har varit bra under större delen av operationen, vilket är en förutsättning för effektiv och säker minröjning.
Vädret har varit bra under större delen av operationen, vilket är en förutsättning för effektiv och säker minröjning. Foto: HMS Trossö/Försvarsmakten

Ålandshavsmineringen bestod ursprungligen av 1 052 minor fällda av ryska enheter mellan åren 1915 och 1916 i syfte att skydda den viktiga handelstrafiken mellan Sverige och Ryssland från tyska anfallsföretag. Idag utgör minorna inte någon direkt fara för sjöfarten då mineringen sveptes efter kriget och minorna ligger på botten, men man kan inte utesluta risker vid undervattensarbeten, fiskeri- och dykeriverksamhet varför Försvarsmakten arbetar intensivt med att kartlägga botten runt vår kust.

Kommendörkapten Martin Göth, som har lett styrkan under operationen, kommenterar:

− MCMOP 2017 är en viktig period för krigsförbanden som samlas och genomför sökning och röjning av oexploderad ammunition som bland annat kan utgöra en fara för tredje part. Perioden gör också att erfarenheter utbyts och att vi samarbetar mellan minröjningsdivisionerna för att bli bättre och kraftsamla våra resurser.

Minröjningsfartygen söker i sina områden under långa perioder. För att på ett effektivt sätt använda fartygen är det viktigt att både ledning och försörjning finns nära. Stödfartyget HMS Trossö stödjer därför på ett utmärkt sätt vilket märkbart ökar effekten av operationen.

Martin Göth fortsätter:
− Minröjning är ett tidsödande arbete. Noggrannhet, tålamod och analytisk förmåga är egenskaper som är positiva. Att lägga ett gigantiskt pussel är en utmaning och i historiska mineringar gäller det att vara observant på vad som upptäcks på botten och i volymen. Min respekt för de sjömän som under krigen gjorde sitt arbete är stor. Både för de som fällde minorna men framför allt för de som försökte svepa dem efter första världskriget. Deras arbete var farligt men deras insats var viktiga. Samma förhållande gäller idag. Kusten och sjötrafiken är avgörande för att vårt samhälle skall fungera men vi har andra och bättre tekniska förutsättningar att lyckas idag.

Operationen är som sagt till ända, men behovet av minröjning i Östersjön kvarstår och kommer hålla minröjningsdivisionerna sysselsatta för en lång tid framöver. Nu återstår återställningsarbete, erfarenhetsmöten och ombasering för de förband med hemmahamn i Karlskrona. Hur arbetet med de minor som finns kvar i Ålands hav fortsätter, är något som inte är beslutat om ännu.