På väg mot nya utmaningar

ny kompetens till bataljonsstaberna

Bataljonsstabsmedlem. Skulle kunna definieras som en mångfacetterad officer med gedigen erfarenhet och djup kunskap om egen organisation, taktik och motståndarens uppträdande, vars primära uppgift är att arbeta fram en genomtänkt plan och kunna stödja bataljonschefen i taktiska problem.

Officerare i stridsfordon 90 sitter böjda över kartor.
Elever vid bataljonsstabsmedlemskursen under en av vårens övningar. Foto: Fredrik Fant von Haugwitz/Försvarsmakten
Elever och lärare tar i hand.
Kursen avslutades med utdelning av kursintyg och handskakning med samtliga lärare. Foto: Rikard Johansson/Försvarsmakten
Officerare skakar hand i utomhusmiljö.
Efter den formella avslutningen av kursen togs de nyutbildade bataljonsstabsmedlemmarna emot av representanter från förbanden som fanns på plats för att gratulera. Foto: Rikard Johansson/Försvarsmakten

Det är inte något man bara är utan kräver bakgrundskunskap, erfarenheter från plutonsnivå och kompaninivå samt goda fackkunskaper inom olika funktioner, men även utbildning i stabs- och planeringsmetodik. På Markstridsskolan har under våren en speciell kurs för detta genomförts, Bataljonsstabsmedlemskursen, där deltagarna antingen redan tjänstgör i en stab eller så småningom ska kunna göra det. Utbildningen är ett par månader lång och är till del en påbyggnadskurs, så kallad yrkesbefattningskurs, efter den tidigare nivåhöjandeutbildningen OF2 (kaptensutbildningen).

— Ämnen som taktik, metod och ledarskap står i fokus under den här kursen, säger Fredrik Fant von Haugwitz som är lärare vid kursen.  Det är skillnad på ledarskapet i en bataljonsstab som är ett indirekt ledarskap kontra det mer direkta ledarskap som är på plutons- och kompaninivå. På bataljonsnivån måste man vara betydligt mer lyhörd för laget, förstå sin roll och vara ödmjuk mot de som ska genomföra uppgiften.

Teori och praktik i kombination

Målet med kursen är att öka och utveckla tidigare kunskaper samt utbilda i stabstjänst och planeringsmetoder så att man kan tjänstgöra som stabsofficer.

— Kursen startade med en relativt metodtung period, där eleverna fick gå igenom i detalj hur en stridsplan byggs, berättar Fredrik Fant von Haugwitz. Efter den perioden kunde eleverna se fram emot att få praktiktjänstgöring i en bataljonsstab under övningen Brigstri som genomfördes i maj.

Med erfarenheterna från övningen och den teoretiska grunden hade eleverna det väl förspänt inför den fortsatta utbildningen och förståelsen för stabsarbetet både ha ökade men också snabbade på de processerna som staben arbetar med.

 — Som reservofficer har denna kursen varit mycket utvecklande och jag har även fått mer insikt i gällande handböcker och reglementen” säger Fredrik Ruuda, elev vid bataljonstabsmedlemskursen.

Utbildningen till stabsmedlem hålls så generell som möjligt i syfte att inte skapa funktionsspecifika medlemmar utan att alla eleverna ska kunna tillsätta alla platser i en stab med en grundläggande nivå. Kursen avslutas med att växla upp till nivån brigad som ligger ovanför bataljonen och eleverna får pröva på att agera brigadstab under en vecka, och ställs då inför de beslut och den planering som den högre staben jobbar med. På så sätt kan man förstå sin del i kedjan på ett tydligt sätt eftersom man även har förståelse för nivån ovanför.

Årets bataljonsstabsmedlemskurs var, precis som den nyligen avslutade kompanichefskursen, den sista som genomfördes i sin nuvarande utformning. Till hösten startar Taktisk kurs Armé vid Markstridsskolan där båda dessa delar kommer att ingå som obligatorisk del.