Större ansvar och kompetens lockar

Drygt 70 erfarna gruppbefäl i armén genomför just nu anpassad specialistofficersutbildning (ASOU) på Militärhögskolan i Halmstad. Att få stanna kvar i Försvarsmakten när soldattiden är slut, ta ett större ansvar och bli ännu skickligare i yrket är några av drivkrafterna för att ta steget in i specialistofficersrollen.

Kadett Aron Saether bedömer uppgiften från högre chef inför egen ordergivning till gruppcheferna. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Vid träning av bedömandemetodik och ordergivning används ofta en terrängmodell. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Kadett Edward Carlsson genomför sin fjärde ordergivning i ny roll (ställföreträdande plutonchef) till gruppcheferna. Foto: Charlotte pettersson/Försvarsmakten
Pennan glöder när uppgift ges från högre chef. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Egen reflektion och återkoppling från kurskamraterna på ordergivningen är ett viktigt verktyg för att utvecklas i den nya rollen. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Det gäller att alltid vara rätt orienterad i terrängen - ”Norrpilen” är obligatorisk. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

– Jobbet är kul och jag vill fortsätta göra det jag gör, men under större och mer avancerade former, berättar kadett Aron Saether, i vanliga fall pansarskyttegruppchef på P 7. Jag vill helt enkelt bli så bra som möjligt på det jag gör, och då passar specialistofficersyrket väldigt bra för mig.

Nya och stimulerande krav i yrkesofficersrollen

De första sju veckorna har haft särskilt fokus på den kommande yrkesofficersrollen.
– Hittills har utbildningen framförallt inneburit utveckling på en personlig nivå, med mycket fokus på ledarskap, förklarar kadett Edward Carlsson, skyttegruppchef på I 19.  Ett större personalansvar är ju en av skillnaderna när man tar steget och blir specialistofficer.
– Ja, det ställer nya krav på ledarskapet som ska fungera i alla situationer, inte bara när man löser stridsuppgifter ute i skogen, tillägger Aron Saether.

Taktik – nytt men ändå inte

Men nu är det taktisk grundkurs som gäller. Ämnet för dagen är fördröjningsstrid. Fienden har både genomfört luftlandsättning på Halmstad flygplats och landstigning i hamnen. Situationen är pressad för bataljonen uppe på Nyårsåsen strax utanför Halmstad som har i uppgift att återta flygplatsen.
– Vi övar bedömandemetodik och ordergivning förklarar, Tobias Gustafsson, lärare och kurschef på Militärhögskolan i Halmstad. Det handlar om att ta emot en uppgift från högre chef, bedöma den enligt en särskild metodik, och sedan kunna ge en order till underställda chefer där man använder vedertagna uttryck och begrepp som alla förstår innebörden av.

Kadetterna har som soldater genomfört fördröjningsstrid i praktiken många gånger, men att göra ett bedömande på uppgift från högre chef och framförallt att ge order om vad som ska göras är nytt.
– Utmaningen är att sätta ord på det och framföra budskapet på ett tydligt sätt, säger Aron Saether.
– Jag måste tänka på min ambitionsnivå, konstaterar Edward Carlsson. Min ordergivning som plutonchef nyss blev lite för mäktig och detaljrik. Jag måste begränsa mig och lämna lite mer handlingsfrihet till gruppcheferna.

Förändringar i specialistofficersutbildningen till hösten

ASOU för erfarna gruppbefäl är grundad på en gruppvalidering av tidigare kunskaper och utvecklad förmåga. Oftast innebär ASOU minst 20 veckors förkortad utbildning jämfört med ordinarie specialistofficersutbildning (SOU). Pågående ASOU är den sista som genomförs i Försvarsmakten.  Till hösten försvinner begreppet ASOU, men definitivt inte möjligheten för erfarna gruppbefäl med minst 48 månaders anställning att tillgodoräkna sig förvärvad kompetens för att yrkesutvecklas till specialistofficer.
– Försöket med ASOU har varit lyckat, förklarar Martin Kjell, utbildningsförvaltare på Högkvarteret. Avhoppen från utbildningen har varit färre än på SOU. Genom att alla nu ska gå SOU, men införa individuell validering och släppa på kravet om minst 20 veckors förkortad utbildning, öppnar vi upp för att fler erfarna gruppbefäl kan påbörja yrkesutveckling till specialistofficer med möjlighet att tillgodoräkna sig sin tidigare utbildning, till exempel inom olika tekniska inriktningar som tidigare inte var möjliga att genomföra som ASOU.

Avgörande roll i personalförsörjningen

För att öka den militära förmågan behöver Försvarsmakten rekrytera och anställa många nya medarbetare under åren framåt. Efter 2020 behöver till exempel mer än dubbelt så många rekryter genomföra militär grundutbildning än i år.
– Specialistofficerarna har en mycket viktig roll i det här, förklarar Martin Kjell. Alla specialistofficerare kommer att behövas som instruktörer och utbildare inom den militära grundutbildningen under någon period av sitt yrkesliv. Vi vässar därför specialistofficersutbildningen, och sätter större fokus på just yrkesofficersrollen och vad den innebär för att kunna leda och utbilda blivande och mindre erfarna kollegor.

Målet är att den tid som den erfarne soldaten eller sjömannen kan tillgodoräkna sig kan tillbringas i ordinarie tjänst på hemmaförbandet.
– Vi tror att Försvarsmakten är på rätt väg, säger Aron Saether. Det här är ett bra sätt att behålla kompetensen i organisationen.
– Vi vill ju komma tillbaka så fort som möjligt till vårt krigsförband, men med mer kunskap, betonar Edward Carlsson!