Totalförsvarsplaneringen tar form

God samverkan framgångsrecept i norr

I början av februari bjöd staben för militärregion nord in representanter för Länsstyrelser, polisen samt regioner och landsting i de fyra nordliga länen till ett möte i Boden. Syftet var att initiera totalförsvarsplaneringen för 2017 och de inbjudna organisationerna slöt upp mangrant. Som vanligt.

God samverkan mellan myndigheterna och ett bra nätverk är ett framgångsrecept för totalförsvarsplaneringen i norra Sverige. Fr. v: Kennet Larsson, MRN stab, Amanda Eriksson, Länsstyrelsen Norrbotten, Björn Oscarsson, Länsstyrelsen Jämtland, Torbjörn Westman, Länsstyrelsen Västernorrland, Thomas Schäufele, Polisen region nord och Christer Papmehl, Länsstyrelsen i Västerbotten. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
”Det som är viktigt med detta möte är att vi får en chans att presentera hur vi tänker oss att bedriva försvarsplanläggningen och en chans att ta in åsikter från våra civila samverkansparter” säger Kennet Larsson på staben för militärregion nord. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
I början av februari bjöd staben för militärregion nord in representanter för Länsstyrelser, polisen samt regioner och landsting i de fyra nordliga länen till ett möte i Boden för att initiera totalförsvarsplaneringen för 2017. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Rickard Aspholm handlägger frågor som rör samhällsskydd på Länsstyrelsen i Norrbotten. Han har varit med sedan återuppbyggnaden av totalförsvaret startade under 2015 och lovordar det goda samarbetet med Försvarsmakten och de civila myndigheterna i norra Sverige. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
"Det är viktigt att vi samverkar med Försvarsmakten och civila samhället när det gäller krisberedskap och det är bra att träffas i det här forumet och diskutera problem och frågeställningar", säger Thomas Scäufele från Polisen region nord. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Henrik Lund är stabsläkare vid militärregion nord. Under mötet ledde han en diskussion med representanter för landsting och regioner i de fyra nordliga länen. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten

Totalförsvaret är summan av civilt försvar och militärt försvar. Det civila försvaret ska värna civilbefolkningen, säkra viktiga samhällsfunktioner och bidra till Försvarsmaktens förmåga. Alla bevakningsansvariga myndigheter har fått i uppgift att prioritera den tredje punkten, stödet till Försvarsmakten. Med krisberedskapen som grund ska de civila myndigheterna arbeta för att samhället ska bli mer motståndskraftigt även mot väpnat angrepp, och säkerställa att det militära försvaret kan få stöd av övriga samhället vid höjd beredskap och ytterst vid krig.

Försvarsplanering är grunden

Kennet Larsson ansvarar för samverkan med civila myndigheter på staben för militärregion nord och är den som bjudit in till dagens möte.

– Det som är viktigt med detta möte är att vi får en chans att presentera hur vi tänker oss att bedriva försvarsplanläggningen och en chans att ta in åsikter från våra civila samverkanspartners. Det är ju Försvarsmaktens försvarsplanering som ligger till grund för arbetet, men uppdraget att få ihop civilt och militärt försvar kan man bara lösa genom samverkan, säger Kennet Larsson.

Rickard Aspholm handlägger frågor som rör samhällsskydd på Länsstyrelsen i Norrbotten. Han har varit med sedan återuppbyggnaden av totalförsvaret startade under 2015 och lovordar det goda samarbetet med Försvarsmakten och de civila myndigheterna i norra Sverige.

– Det som är så bra är att vi har träffats förut. Vi har en bra struktur för samverkan för vi känner varandra, vi har skapat ett nätverk och det gör det enkelt för oss att gå framåt i samarbetet. På Länsstyrelsen har vi ju uppdraget att prioritera att jobba med stöd till Försvarsmakten och det enda sättet att göra det på är ju att få reda på vad man har för behov och det får vi genom de här mötena.

Det är därför jag tycker det är så värdefullt att komma hit och det är därför jag alltid spikar de här träffarna i min kalender. Det här mötet är väldigt centralt för min planering för året.

Delaktiga i planeringen

Torbjörn Westman är handläggare med huvudansvar för civilt försvar vid länsstyrelsen i Västernorrland. Han har varit med i arbetet sedan första mötet hösten 2015.

 – Det har blivit riktigt bra nu. Vi har bra samverkansformer och nu börjar vi också kunna påverka innehållet och då får vi ut ännu mer nytta av det här. Vi kommer till exempel att vara delaktiga i planeringen av totalförsvarsdagarna till hösten.

Thomas Schäufele arbetar bland annat med samordning av krisberedskap vid polisen i region nord. Det är första mötet för honom och han tycker att han har fått en bra bild av vilka problem myndigheterna ställs inför framåt, som ska lösas genom samarbete.

– Det är viktigt att vi samverkar med Försvarsmakten och civila samhället när det gäller krisberedskap och det är bra att träffas i det här forumet och diskutera problem och frågeställningar. Nu tar jag med mig de här frågeställningarna hem och lyfter det till högre chefer inom polisen.

Först ut med regional grundsyn

Ett kvitto för att samverkan fungerar bra i norra Sverige är arbetet med att ta fram en regional grundsyn. Det är ett gemensamt dokument för den regionala och lokala nivån i de fyra nordliga länen som ska lägga grundplattan för totalförsvarsplaneringen i regionen. Centralt har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och Försvarsmakten uppdraget att redovisa en gemensam lägesbild till regeringen senast i mars 2019.

– Vi är faktiskt först ut i Sverige och kommer att ha vårt regionala dokument klart redan hösten 2017, säger Kennet Larsson.

Kontaktuppgifter

Norra militärregionen
Box 9105
961 19 Boden

mrn-i19@mil.se

0921-34 80 00 (växel)