Granaten i Dalkarlsberg oskadliggjord

Idag oskadliggjordes granaten i Dalkarlsberg av personal från Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (Swedec). Insatsen genomfördes utan incidenter och utan materiella eller personella skador.

Ammunitionsröjningsledare Erik Jonasson, Gary Campbell och Frans Eriksson samtalar med ägaren till tomten som granaten har legat på, Ingrid Lidman, och hennes son. Här ser man en del av de skyddsåtgärder som personalen gjort inför oskadliggörandet. Granaten ligger inne i en betongsarkofag under cirka 800 ton sand. Det rör man ser på bilden är en urblåsningskanal för att rikta eventuellt splitter i en säker riktning. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Polis, räddningstjänst, hemvärnssoldater och personal från Swedec samlade för genomgång innan evakueringen startade. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Ammunitionsröjningsledare informerar om den lyckade insatsen till ett par, av de många, medierepresentanter som var på plats. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
De byggnader som låg närmast granaten fick skydda sina fönster genom att plocka bort dem eler tejpa över dem. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

I maj i år begärde Polisen i Örebro län stöd av Försvarsmakten med att oskadliggöra en granat som en privatperson på 30-talet forslade från Bofors skjutfält till en trädgård i Dalkarlsberg utanför Nora. 

– När en begäran om stöd kommer in från polisen så hamnar den hos oss först om det gäller vårt område, militärregion Väst. Vi tittar då på vilka resurser vi har och vad vi kan stödja med enligt lagen om stöd vid olyckor men vi säger aldrig nej, säger Juoko Westin, insatsledare på Militärregion Väst.

Swedec fick uppgiften av militärregionens stab att stödja polisen med identifiering och teknisk riskanalys av granaten samt att vara beredda att genomföra ammunitionsröjning. 

Ammunitionsröjningsledare Frans Eriksson undersöker granaten under den stora sandmassan. Det man ser ovanpå granaten är en av de spränglister som användes vid oskadliggörandet. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

– Granaten är hämtad inifrån Bofors skjutfält någon gång på 30-talet. Vi har varit i kontakt med nio länder och ingen har kunnat identifiera den. Det hittades en snarlik granat på samma skjutfält för några år sedan och den visade sig vara skarp så vi tar inga risker, säger Gary Campbell, ammunitionsröjningsledare på platsen.

I och med att det inte gick att avgöra om granaten var skarp eller inte och att de eventuella konsekvenserna för liv och egendom kunde bli omfattande om den hade detonerat vid en flytt så bestämde Swedecs personal att den skulle oskadliggöras på plats.

– Vi gjorde bedömningen att hantera den på plats. Vi har gjort en mängd skyddsåtgärder för att minska risken. Granaten inneslöts i en betongsarkofag som vi lade en skyddstäckning över i form av ca 800 ton sand. Vi har också grävt skyddsdiken vid de närliggande fastigheterna för att minska markstötsvågen. Fastighetsägarna fick även instruktioner att hänga av eller tejpa sina fönster för att skydda dem mot tryckvågor, säger Gary.

88 hushåll innanför riskområdet evakuerades av polisen med stöd av hemvärnssoldater från Livregementets husarer, K 3. Även husdjur och boskap flyttades ut ur området. Själva oskadliggörandet av granaten genomfördes utan incidenter. Det visade sig vid sprängningen att granaten var skarpladdad och innehöll sprängämnen men inget tändrör. Efter detoneringen sanerade personalen på plats marken på sprängämnestester.

– Den här gången gick det bra men jag vill trycka på att aldrig plocka med sig ammunitionseffekter från skjutfält och liknande. Hittar man något på ett skjutfält så ringer man Försvarsmakten. Hittar man något utanför så ringer man polisen. Här ser vi hur konsekvenserna kan bli när man plockar med sig något hem från våra skjutfält. En massa personal och resurser har lagts på detta och då är det ändå en förhållandevis mild konsekvens. Någon kunde faktiskt dött, säger Gary.