"Operation Västernorrland"

I gryningen måndagen den 26 september omgrupperade norra militärregionala staben söderut för ”Fältövning 2016”. Syftet med övningen var att bekanta sig med Västernorrland och att identifiera resurser samt problemområden för att kunna leda försvaret av ”Sveriges midja”.

Ingemar Norlén, chef för Medelpadsbataljonen, redogjorde för bataljonens uppgifter på toppen av Södra berget i Sundsvall. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten
Stabens personal på väg ut till väntande flygtransport. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten
Lagrum och arbetsgång för skyddsobjekt presenterades i en del av länsstyrelsens ledningsrum. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten
Besök vid minnesmonumenten i Lunde till minne av de tragiska händelserna i Ådalen 1931. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten

På militära sidan av Kallax flygplats i Luleå väntade ett Herculesplan med destination Sundsvall. Såväl stabens fasta personal som inkallade reservofficerare tog plats i detta gedigna flygplan för en timmes flygtransport.

På Sundsvalls flygplats anslöt ytterligare personal och inledande föredragningar genomfördes i Västernorrlandsgruppens lokaler på före detta KA 5, Härnösands kustartilleriregemente.

Gemensam bild

För att uppnå en gemensam lägesbild inför övningen redogjorde Anders Killmey för stabens planeringsläge och utvecklingsplaner, men också om planerade övningar de närmaste åren som kommer att beröra såväl fast anställda som stabens reservofficerare.

Kommendörkapten Ronald Forsberg, chef för Västernorrlandsgruppen, som har till uppgift att stödja utvecklingen av hemvärnsbataljonerna, delgav hemvärnets status i regionen och en del om länets säregenskaper sett ur ett militärt perspektiv.

Att flytta militära förband för att de ska kunna sättas in där de mest behövs är ett konststycke i sig. Senaste nytt på det området hade Christer Arvidsson att berätta i rollen som stabens transportexpert. Nygamla tankar dammas av och tillsammans med ny teknik anpassas de för dagens behov av transporter på landsväg, järnväg eller med flyg. Ett utmanade pussel för att få allt att stämma i tid och rum.

"Sveriges midja"

Sedan en tid tillbaka har planeringsarbetet med att bygga upp totalförsvarsförmåga pågått inom såväl militära som civila myndigheter över hela landet. Arbetet bygger på gemensam syn på behov och genomförs i samverkan. Totalförsvar är att förbereda Sveriges samtliga samhällsfunktioner för att klara ett krigsläge och består av militärt försvar och civilt försvar.

Länsstyrelsen för Västernorrland presenterade hur långt man nått i detta arbete, länets specifika tillgångar och behov i detta avseende klargjordes. Arbetet har kommit en bra bit på vägen och planverk anpassas för nutida behov. Arbetet görs i samverkan med bland annat MR N stab.

Hans Nauclér berättade om händelserna vid ”Ådalen 31” Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten

Medelpadsbataljonen

Ingemar Norlén, chef för Medelpadsbataljonen,  berättade om sin bataljons uppgifter med hjälp av en terrängorientering från toppen av Södra berget, som för dagen bjöd en milsvid utsikt.
– Bataljonen har en del utmanade uppgifter men också ett gott utbildningsläge och tjänstevillig personal, berättade Ingemar.
– Vi har ett gott personalläge men det finns plats för fler.

Stort intresse för verksamheten fick man när man nyligen genomförde årets krigsförbandsövning i centrala Ånge, Härnösand och Sundsvall.
– Vi tror att det kommer att ge oss några nya medarbetare, avslutade Ingemar.

Under fältövningen hann staben också med att inhämta kunskap om elkraftproduktion, eldistribution och branschens syn på beredskapsplanering. Svenska kraftnät har här en ledande och samordnande roll gentemot andra aktörer och ingår i samverkansnätverket.

Västernorrland inrymmer en hel del tung och avancerad industri, många med stort energibehov, andra med råvarubehov som är att beakta vid försvarsplaneringen i regionen. Ett besök vid BAE Systems, eller Hägglunds som man lokalt benämner företaget, gav en handgriplig beskrivning hur modern mekanisk industri fungerar. Företaget är i många fall världsledande i att producera militära och civila fordonssystem för en mängd användningsområden.

Historisk föredragning

Fältövningen avslutades med en historisk föredragning om de tragiska händelserna i Ådalen 1931. En sympatistrejk som utmynnade i kravaller och våldsyttringar. I ett försök att lugna oroligheterna sattes militär in vilket istället utmynnade i en av landets största tragedier. Det hela återberättades på plats vid minnesmonumentet i Lunde av Hans Nauclér, före detta officer vid Västernorrlands regemente, I 21 i Sollefteå och ordförande i dess kamratförening. En gripande berättelse som starkt berörde stabens personal.

Kontaktuppgifter

Norra militärregionen
Box 9105
961 19 Boden

mrn-i19@mil.se

0921-34 80 00 (växel)