Reservofficerens unika kompetens som förenar militär och civil profession

Huvuddelen av stabsmedlemmarna i 2.brigadstaben är reservofficerare och tjänstgör tidvis under övningar och utbildningstillfällen. Reservofficerens unika kompetens som förenar militär och civil profession är något som armén och 2.brigadstaben drar nytta av i flera avseenden. Inom försvarsmedicin har våra reservofficerare fått och tagit ett stort ansvar i att utveckla funktionen, vilket de berättar om här.

2:a brigadstaben under övningen Våreld Foto: Försvarsmakten

Brigstri 16 och återigen dags för den ena av oss att hänga upp den vita rocken och lämna patientarbetet på sjukhuset och för den andra att lämna plastförklädet, de riktigt långa plasthandskarna och korna i ladugården för en vecka i fältuniform. Som reservofficer har man den unika fördelen av att ha två helt olika arbeten med samtidigt helt olika möjligheter att utveckla sin yrkeskompetens. Arbetet som brigadstabsläkare och brigadstabsveterinär ger fantastiska möjligheter att utveckla bl.a. organisatoriska- och ledarskapsförmågor i en miljö och på ett sätt som inte hade varit möjligt i vår civila gärning.

Som vanligt innebär stabens övningar att brigadstabens logistikavdelnings försvarsmedicinsektion, d.v.s. vi två, utsätts för utmaningar. Hur ska vi på bästa sätt, och i en taktisk inramning, optimera förutsättningarna för att skapa och bibehålla ett gott personellt stridsvärde samt lyckas med ett gott medicinskt omhändertagande inom förbanden i den ofta mycket krävande verklighet som brigaden ska verka i?

Redan för ett par år sedan insåg vi att försvarsmedicinen behövde ominriktas från den då gällande huvuduppgiften internationella insatser till att även kunna matcha behoven i samband med högintensiva skeenden vid nationellt försvar. Vi tog initiativ till och utvecklade inom 2.brigaden ett lokalt försvarsmedicinkoncept för att hantera detta. På senare tid har vi också fått en unik möjlighet att utifrån detta tidigare arbete gå vidare i syfte att bidra till utvecklingen av ett nytt nationellt försvarsmaktsgemensamt sjukvårdssystem. Detta system ska kunna hantera alla konfliktnivåer och vidare fungera som en integrerad militär pusselbit i ett nationellt totalförsvarskoncept för katastrofsjukvård.

Förutom att samöva de deltagande staberna i ett militärt scenario blev övningen Brigstri 16 en utmärkt "testbänk" för oss att i en taktisk kontext testa våra teoretiska konceptuella teorier gällande hur försvarsmedicinkedjan borde kunna fungera i ett nationellt scenario på brigadnivå. Vi tar från övningen med oss en stor mängd erfarenheter som vi nu kommer att analysera och bearbeta inför nästa test som blir vid övning ASSÖ 16 (arméns stabs- och sambandsövning).

Vår förhoppning är att vi ska ha kommit så långt i arbetet att vi, inom i första hand markarenan, kan öva med en begränsad men komplett betaversion av nytt militärt sjukvårdssystem under övning Försvarsmaktsövning 17 Aurora.

Erik Mattsson RO/stabsläkare 2.brigadstaben
Anders Sandberg RO/stabsveterinär 2.brigadstaben