Mot massförstörelsevapen

Internationell CBRN-övning i Umeå

Under andra halvan av september månad genomför Försvarsmakten en övning i Umeå som heter Reccex 2016. Övningen syftar till skydd mot massförstörelsevapen och mot oexploderad ammunition. Med enkla ord så handlar övningen om skydd mot strålning, smitta och gift.

En kombinationsskadad soldat tas om hand under tidigare Reccex-övning. Kombinationsskadad innebär att soldaten är skadad både av konventionella vapen och CBRN-vapen vilket innebär att personen både måste saneras och ges första hjälpen. Foto: Lillemor Sandström/ Försvarsmakten
Kontroll efter avslutat uppdrag. Är personen kontaminerad? Momentet är från den Reccex-övning som genomfördes 2012 i Sverige. Foto: Lillemor Sandström/ Försvarsmakten
I det svenska CBRN-kompaniet ingår en analysgrupp som här tar emot prover tagna under Reccex 2014 i Finland. Foto: Mattias Nurmela/Försvarsmakten
Indikeringspatrull under framryckning. Patrullen är välutrustad och beredd att möta de allra mest komplicerade miljöer. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

Med mer formellt försvarsmaktsspråk så genomförs övningen vid Totalförsvarets skyddscentrum i Umeå, SkyddC. Det som kommer övas är att lindra följdverkningarna av kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära insatser samt explosiva insatser - olyckor. Ämnesområdet för denna typ av verksamhet kallas CBRNE efter den engelska förkortningen som innehåller den föregående meningens arbetsfält.

Samverkan mellan flera nationer. Ett moment gås igenom under RECCEX 2014 som då genomfördes i Finland. Foto: Mattias Nurmela/Försvarsmakten

– Övningen kommer att genomföras i Umeå mellan den 20 och 28 september inom garnisonen och i dess närhet, säger övningsledaren och chefen för Totalförsvarets skyddscentrum i Umeå överste Jan Demarkesse och fortsätter. Syftet är att öva rekognosering, övervakning och sanering med stöd av speciellt tränade soldater som kan hantera oexploderad ammunition och eller hemmagjorda bomber. Deltagarna kommer fokusera på att handgripligen hantera uppkomna situationer och hur dessa kan lösas.

Fem länder

I övningen kommer ingå militära förband från Danmark, Finland, Norge, Storbritannien och Sverige. Även civila deltagare från Danmark och Sverige kommer att delta. Sammanlagt kommer cirka 200 personer att öva tillsammans med ytterligare ett antal personer som är statister i de olika momenten och som leder övningarna.

Övningsändamålen för Reccex 2016 är att:

  • Träna CBRNE-förband, med skarpa och simulerade ämnen.
  • Dela och utbyta erfarenheter avseende metoder mellan deltagarna i övningen.
  • Lösa uppgifter med tillfälligt sammansatta grupper.
  • Träna ammunitionsröjningsgrupper som en stödjande del i lösandet av en uppgift i CBRN-miljö.
  • Repetera omhändertagande av skadade i en CBRN-miljö.
  • Öka samarbetet och övningarna tillsammans med andra inom CBRNE-området.

Varför Reccex 2016?

Skydd mot CBRN-hot och CBRN-händelser innebär alltid svåra utmaningar för varje drabbat land. Avsikten är att optimera effekterna av vår träning. Verksamheten syftar till att skydda både allmänheten och berörda militära förband från verkningarna av massförstörelsevapen. Reccex genomförs tillsammans med andra länder, främst inom det nordiska försvarssamarbetet. I år ansluter sig även Storbritannien till denna övning. Landet är en varmt välkommen deltagare då det kommer att öka vår gemensamma förmåga att kontrollera följderna av massförstörelsevapen.

Reccex 2016 kommer att göra det möjligt för de deltagande länderna att öva samarbete i ytterst komplicerade miljöer som kommer att ställa höga krav på alla deltagare. Under vår övning kommer vi också att kunna jämföra metoder, utrustning och taktik för att förhindra katastrofer som skulle kunna resultera i militära och eller civila offer. I detta sammanhang är det viktigt att tillsammans öka säkerheten vid hot från massförstörelsevapen.

Reccex 2016

Reccex 2016, Reconnaissance exercise är en övning till skydd mot massförstörelsevapen.

Tid: 20 -28 september 2016

Plats: Umeå Västerbotten, Försvarsmaktens område med övnings- och skjutfält.

Organiseras av: Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, i Umeå.

Deltagare: Cirka 200 från Danmark, Finland, Norge, Storbritannien och Sverige.

Frågor om övningen hänvisas till:
Wilhelm Guldbrand, Informationschef vid Totalförsvarets skyddscentrum, tel: +46 70-686 55 59.

Läs mer om övningen