Fortsatt utveckling av brigadförmåga

– Detta är en övning som ger oss bra möjligheter att öva brigadsystemet, att öva alla ingående förband och funktioner tillsammans. Det är ett system av system, säger brigadchef Stefan Sandborg som under den pågående övningen Brigstri i Skövde leder brigaden.

Brigadchef Stefan Sandborg vid sin ledningsvagn under övningen Brigstri. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
På 42:a mekaniserade bataljonens ledningsplats träffar brigadschefen bataljonchef Magnus Frykvall Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

Övningen Brigstri är en ledningsträningsövning som Markstridsskolan genomför med de krigsförband som ingår i 2:a brigaden. Det är inte hela krigsförband som övas utan cheferna på olika nivåer i brigaden som övas. Deras beslut leder till olika händelseutvecklingar i ett avancerat datorsystem. Totalt är det cirka 600 deltagare i övningen. Överste Stefan Sandborg, chef för 2:a brigaden, leder de ingående bataljonerna och fristående kompanierna i ett tänkt scenario som innebär att brigaden ska försvara Sverige.

– Detta är ett bra tillfälle att utveckla vår taktik, ledningsmetoder och koncept. Övningen möjliggör att vi kan dra lärdomar med alla ingående förband och funktioner.

Sedan Stefan Sandborg tillträdde som brigadchef har han fokuserat på att träffa de krigsförband som ingår i 2:a brigaden för att utifrån deras olika roller bygga en samlad förmåga. Krigsförbandscheferna och brigadchefen har genomfört bland annat krigsförbandsdagar där de har diskuterat brigadens fortsatta utveckling.

– Nu får vi ett tillfälle att tillämpa det som vi diskuterade. Under övningen har vi återkommande utvärderingar. Erfarenheterna tar vi med till nästa steg. Vi ser på vad som funkar bra redan nu och vad vi kan bli ännu bättre på, säger Stefan Sandborg.

Som stöd till brigadchefen finns brigadstaben. De bemannar en främre ledningsplats som samordnar eld och rörelse hos krigsförbanden och en stabsplats som sköter planering och leder de olika funktionerna som ingår i brigaden.

– Det här är en av två övningar under året där vi har med alla våra reservofficerare och övar med hel stab. Övningen är ett tillfälle där vi kan möta våra underställda bataljonsstaber och träna tillsammans, säger brigadstabschef Stefan Eriksson. 

När övningen Brigstri är slut fortsätter krigsförbanden i 2:a brigaden att planera för kommande övningsserie där Försvarsmaktsövning Aurora hösten 2017 är ett av de stora målen.

– Vi måste hela tiden fortsätta öva för att upprätthålla vår förmåga, och få möjlighet att bli ännu lite bättre. Sedan har vi även nya förmågor i brigadsystemet. Från och med i år har vi exempelvis ett brigadspaningskompani som vi ska lära oss använda på bästa sätt, avslutar Sandborg.