Övning som grund för logistikens utveckling i Försvarsmakten

På stabsövningen Combined Joint Staff Exercise, CJSE, har man övat det så kallade JLSG-konceptet, Joint Logistic Support Group, som en stab direkt under operativ chef.

Stabschef Jonas Lotsne, chefen för JLSG Gustav Fahl och övningsledningens representant Thomas Magnusson i ett av de rum där olika logistiklösningar för de olika uppdragen i övningen tas fram. Foto: Försvarsmakten

Ställföreträdande försvarslogistikchef Gustav Fahl har varit chef för JLSG och FMLOG:s Jonas Lotsne har varit stabschef.

LSG ingår i Natos snabbinsatsstyrka, NRF (Nato Response Force). Och syftet med JLSG är att utgöra länken mellan logistikens bakre nivå och förbandens direkta logistikstöd.  Det är alltså likt den nya roll som FMLOG nu utvecklar.

Att leda det samlade logistikstödet

Thomas Magnusson, vid FMLOG:s stab, har ingått i övningsledningen och förklarar:

− JLSG:s stab har den viktiga rollen att leda genomförandet av det samlade logistikstödet i hela operationen i och utanför operationsområdet. Där har man också ansvaret för att upprätthålla bilden av det aktuella logistikläget, logistiklägesbilden. Samtliga delar av logistiken är representerade i JLSG och genomförandet av allt från sjukvård och transporter till förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst i operationen leds från JLSG. Det är alltså likt den nya roll som FMLOG nu har. Och det gör att det är oerhört intressant att öva.

Inom Nato är erfarenheter så här långt att detta koncept både sparar pengar åt de deltagande länderna och att samordningen av logistik på operativ nivå effektiviseras. En annan positiv erfarenhet är att ledningen av logistikstödet i operationen samlas under en chef som optimerar stödet för att uppnå operativ effekt.

− Viktiga erfarenheter att ta med sig till utvecklingen av Sveriges nationella försvarsförmåga är samordningen av logistik på operativ och taktisk nivå som utövas i konceptet och att de operativa resurserna leds av en chef som är underställd chefen för operationen, säger Thomas Magnusson. Med få resurser som hela tiden ska prioriteras är det en fördel att samla dessa i en gemensam organisation under ledning av en chef som är jämställd med övriga stridkrafter som ingår i operationen.

En motsvarighet i FMLOG

En motsvarighet till konceptet utvecklas nu inom ramen för FMLOG:s nya organisation där ambitionen är att skapa en stabsenhet med en kader som kan stödja insatschefen med genomförandeledning av logistiken på operativ och taktiska nivå. Kadern ska verka i grundberedskap och lägre konfliktnivåer men ska bemannas med ytterligare personal vid behov kopplat till beredskapsnivå. Det är den kadern som idag är taktikavdelningen på FMLOG:s stab och vars chef är Jonas Lotsne och som under chefen för FMLOG leder den fortsatta utvecklingen av den delen.

− Ett centralt delmål i den svenska utvecklingen är att öva genomförandeledning av logistik redan under Försvarsmaktsövning Aurora nästa höst, säger Gustav Fahl som varit chef för JLSG i övningen men som också är ställföreträdande försvarslogistikchef. Där kommer vi att ha nytta av vårt deltagande i CJSE med JLSG. Främst lägger vi dock en viktig grund för utvecklandet av en sådan central funktion för nationell logistikledning.