Nerver av stål och ett stort tålamod

En Tillbakablick i och med chefsbyte på Swedec.

- Nerver av stål och ett stort tålamod, ja, det är vad som krävs av en ammunitionsröjare, säger överste Ronnie Nilsson, chef för Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec. 2010 tillträdde han som chef och resan har varit både krokig och backig. I mars i år avtackas han. Här ger han en kort tillbakablick:

På bilden ses Ronnie Nilsson, chef på Swedec.
Överste Ronnie Nilsson ger en tillbakablick över sin tid som chef på Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum. Foto: Monica Sandsvik Svensson
Bilden visar entrén för Swedec - Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum.
Swedec, som tillhör i Eksjö garnison, och har många internationella kontakter och besök. Foto: Monica Sandsvik Svensson
På bilden tränar en ammunitionsröjare vid en miltiärövning.
Att vara ammunitionsröjare kräver både mod och tålamod. Bilden är tagen vid chefen Swedecs övning - Swedish EOD Exercise 2015. Foto: Jimmy Croona
På bilden hälsar överste Ronnie Nilsson överste Fredrik Zetterberg välkommen som ny chef på Swedec - Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum.
Överste Ronnie Nilsson hälsar överste Fredrik Zetterberg välkommen till Swedec. Den officiella chefsöverlämningen sker i mitten av mars. Foto: Monica Sandsvik Svensson

Den svenska regeringen skriver i en proposition (1996/97:4) ”att Sverige bör förstärka sitt engagemang i internationell verksamhet för fredsfrämjande och humanitära insatser.” Detta skapade ett behov av ökad svensk kompetens inom minröjning, i propositionen sa man också att ”Regeringen avser att ge Försvarsmakten i uppdrag att inrätta ett svenskt minröjningscentrum.”

Centrumet stod klart 1997, vid en omorganisation år 2000 blev Swedec en egen organisationsenhet, men 2010 blåste andra vindar och regeringen önskade införliva kompetenscentrumet under Göta Ingenjörregemente (Ing 2). Ledning och personal opponerade sig emot förslaget, de ansåg att den position Swedec hade internationellt inte skulle kunna upprätthållas om enheten skulle ingå i ett krigsförband. Riksdagen lyssnade på tjänstemän och politiker och kompetenscentrumet fick vara kvar.

− Det har inte alla gånger varit lätt, det kan jag säga, men jag har hela tiden varit övertygad om att vår inriktning och målsättning med verksamheten varit rätt, påpekar Ronnie Nilsson och tillägger:

– Swedec är unikt.

Hotbild då och nu

Explosiva hot i vår omvärld har alltid funnits men under senare år har hotbilden förändrats drastiskt. Tidigare har uppdragen varit att utbilda personal inom Försvarsmakten för att röja konventionell ammunition både nationellt och internationellt, men röjning utomlands har varit i fokus. Försvarmaktens personal har röjt i flera länder, bland andra Mali, Afghanistan, Kosovo och Lettland. Syftet med röjningen är att förbanden skall kunna lösa sin uppgift, säkerställa tryggheten för civilbefolkningen men även för att trygga tillvaron för FN-personal med flera.

Under senare år har en annan hotbild ökat även i Europa, självmordsbombare och hotet från hemmagjorda bomber har blivit större. Ett uppdrag Swedec har är att utbilda bombskyddet inom Polismyndigheten som är huvudansvarig för hantering av hotet och röjning av ammunition i landet.

− Vi har ett fantastiskt samarbete med Polisen, ett samarbete som vi arbetat för att få till stånd i flera år, berättar Ronnie Nilsson. När tre myndigheter; Polisen, Säkerhetspolisen och Försvarsmakten tecknade en ramöverenskommelse i september 2015 fick vi en tydlig bekräftelse på att vår satsning varit rätt. Avtalet innebär samarbete och stöd vid terrorismbekämpning, ökad samverkan vid övningar och ökad taktisk samverkan vid insatsverksamhet. Ett ökat fokus på Totalförsvaret.

 Operativt stöd och väl utvecklade testanläggningar

– Vi har även andra strängar på vår lyra, Swedec arbetar även med operativt stöd nationellt, främst åt Försvarsmakten men även åt andra myndigheter samt vid internationella insatser, fortsätter Ronnie Nilsson. Det operativa stödet innebär att vi samlar in fakta kring hotbild, bevakar vad som är på gång inom området hemmagjorda bomber och militär ammunition. Kunskap som vi använder för att utveckla nya tekniker kring röjning för såväl pågående som kommande uppdrag. Vi levererar också underlag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som omvandlas till riktlinjer, lagar och regler för hantering och försäljning av produkter på marknaden som kan användas för bombtillverkning.

Ett annat kärnområde är forskning- och testverksamhet. Swedec har samarbete med internationella forskningscenter, universitet och industrier.

 – Ja våra testanläggningar är väldigt attraktiva, det finns inte många andra platser i världen där tester och prov kan genomföras på ett professionellt sätt. Allt från mindre robotar, obemannade flygande farkoster till stora maskinella röjningsmaskiner testas.

Säker hantering av ammunition

En annan del som Swedec arbetar med är säker hantering av ammunition i andra länder. Sverige är en erkänd aktör som efterfrågas i de internationella projekt som bedrivs för att främja den globala säkerheten kring vapen och ammunition. Swedec deltar tillsammans med militär personal från bland annat Österrike och Tyskland i så kallade PSSM-projekt (Physical Security and Stockpile Management).

– Många länder har en undermålig förvaring och hantering av ammunition och det orsakar många skador och dödsfall bland civila. Swedec utbildar ländernas personal i hantering och dokumentation samt hjälper till att bygga upp säkra ammunitionsförråd. På så vis minskas risken att ammunition på drift skall dyka upp i Sverige. Hjälp till självhjälp är grundtanken, fortsätter Ronnie Nilsson.

Nya utmaningar för ny chef

Chefskapet på Swedec har Ronnie Nilsson endast några veckor till, han avtackas i mitten på mars. Han blickar tillbaka på en intressant och spännande period, men framförallt ser han en än mer betydande roll för Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum i framtiden. Jag lämnar över en spännande verksamhet med en fantastisk personal till överste Fredrik Zetterberg.

– Swedec har fortfarande en resa att göra, många inom Försvarsmakten har lite kunskap om vår verksamhet och då kan ni förstå att det är ännu svårare för utomstående. Vi har länge arbetat via flera kanaler för att informera om vårt uppdrag och marknadsföra oss. Vår senaste satsning är en informationsfilm som Combat camera (strategisk resurs inom Försvarsmakten) har hjälpt oss att ta fram. Swedec - vår verklighet. Filmen finns på forsvarsmakten.se men även på youtube.

– En engelsk översättning är på gång, påpekar Ronnie Nilsson stolt innan han uppmanar oss att kika på filmen och gilla den gärna!