Nu övas ledningen av det nationella försvaret

Försvarsmaktens brigader med sina underställda förband utgör de väpnade styrkor som ska försvara Sveriges territorium mot militära hot och attacker. På Ledningsregementet i Enköping pågår just nu en brigadledningsövning i syfte att utveckla och stärka förmågan att skydda Sverige mot ett militärt angrepp.

Brigadgeneral Stefan Andersson är nöjd med övningen. Foto: Carl Edelhjelm/Försvarsmakten
Korpral Linda Lindkvist, spindeln i nätet på ledningsplatsen. Foto: Carl Edelhjelm/Försvarsmakten
Överstelöjtnant Tomas Nybom. Foto: Carl Edelhjelm/Försvarsmakten

Från en mycket kall och lerig brigadstabsplats ute i terrängen leds striden mot en angripare som genomför en omfattande attack mot nordöstra Sverige. Övningen leds av Ledningsstridsskolan, LedSS, som har skapat en miljö med den övade personalen grupperad i fält, understödd av ett avancerat digitalt spelsystem som motsvarar alla de omfattande informationskällor, ordervägar och kommunikationskanaler som förbandet förfogar över i verkligheten.

Det nya försämrade omvärldsläget innefattar inte bara rent militära hot. I övningen ingår därför responsgrupper som representerar de myndigheter och organisationer som brigadstaben skulle samverka med i ett verkligt läge. Här finns bland annat representanter från länsstyrelsen och Polisen.

Brigadgeneral Stefan Andersson är armétaktisk chef. Hans uppgift är att planera och leda arméns markoperationer i alla konfliktnivåer. Stefan Andersson påtalar hur Ryssland blir allt mer aktivt i området kring Östersjön. Han ser det inte som orimligt att de baltiska Nato-staterna skulle kunna bli föremål för rysk inblandning, på samma sätt som i Ukraina och Krim.
– Då kommer vår del av norra Europa att bli indragen vare sig vi vill eller ej, säger Stefan Andersson.
Han anser att i en sådan utveckling så skulle även Nato gå in i konflikten.
– Jag har svårt att se att vi skulle få hantera en kris själva i Sverige, fortsätter han.

För att grupperingsplatsen ute i terrängen ska fungera på ett realistiskt sätt under övningen bistår Ledningsregementet med betjäningsförband som sköter bland annat närskyddet, alla fordon, kommunikationssystem och annan logistik. Korpral Linda Lindkvist arbetar på 112:e ledningsplatskompaniet. Som kompanistabsgruppchef  är hon spindeln i nätet vid brigadens stabsplats.
- Det bästa med den här övningen är att vi får möjlighet att öva med de olika sambandssystemen samtidigt och på så sätt utveckla nya metoder för reservförfarande. För mig är detta en test på vägen mot den kommande övningen, Cold Response, i Norge. Att jag och mina kamrater får möjlighet att öva tillsammans med alla befattningar nu är en förutsättning för att vi skall kunna leverera i Norge. Den här övningen har gett mig ny kunskap kring både motståndarens och våra egna förbands taktik och rörelser, säger hon.

I stabstältet arbetar överstelöjtnant Tomas Nybom. Han är ställföreträdande brigadchef för den övade 3:e brigaden från I 19 i Boden. Tomas Nybom berättar att det känns bra att jobba med personal som är rutinerad och välövad i sina egna befattningar vilket gör att staben kan leverera effekt med kort startsträcka.
- Det är också viktigt att vi fortsätter att öva tillsammans med betjäningsförbandet eftersom det är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra Cold Response på ett bra sätt, säger Tomas Nybom.
- Den stora utmaningen kommer i nästa steg, under Arméstridsövning 16, då staberna från de båda brigaderna kommer att slås ihop i en övning. Då kommer dynamiken mellan högre chef och brigadstaberna utvecklas vilket också kommer att innebära utökat samarbete med armétaktisk chef och hans stab.
- För mig personligen är de här övningarna en välkommen möjlighet att få komma ut från högkvarteret och agera i min krigsbefattning, säger Tomas Nybom.

Armétaktisk chef, brigadgeneral Stefan Andersson, som har följt övningen i Enköping, berättar att han är mycket imponerad över den kompetens, förmåga och stora engagemang som Ledningsstridsskolan visar.
- Jag är mycket tacksam för att Ledningsstridsskolan utvecklar en av mina brigader på ett så bra sätt, säger han