”Teorin fungerar i praktiken”

Bevakningsbåtkompaniet har med sina passiva och aktiva sensorer genomfört fördröjningsstrid, de har förhindrat fartyg, båtar och trupp att ta sig fram i vissa leder in mot viktiga hamnområden i Göteborg. Kort och gott har kompaniet genom sitt taktiska uppträdande gett motståndaren en hel del utmaningar att hantera.

Plutonchefen Philip var mycket nöjd med övningen Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Sensorplutonen hade minerat viktiga leder i syfte att förhindra motståndaren att ta sig fram Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
När bevakningsbåtarna och övriga kompaniet låg förtöjda hade de maskerat fartyg och båtar för att minska upptäckt Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Att tjänstgöra på sensorplutonen kan vara tungt, det är en del materiel som ska hanteras Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Närskyddstroppen anländer en dimmig morgon till Trångudden för att hämta personal Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Mellan uppdragen passade man på att bunkra fartyg, här bunkras en lätt trossfärja från en annan lätt trossfärja Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Soldat ur Sensorpluton löser uppgift från observationsplats Foto: Bevakningsbåtkompaniet/Försvarsmakten
Enheter ut bevakningsbåtkompaniet är på väg till hemmabasen efter övningen. Alla enheter har inte deltagit, till exempel Bordningstroppen som deltar i övningen Trident Juncture Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Den marina höstövningen SWENEX, är avslutad för den här gången, förbanden har återgått till sina respektive hemmabaser. Många värdefulla erfarenheter och lärdomar har gjorts på alla nivåer. För bevakningsbåtplutonen tillhörande Bevakningsbåtkompaniet, har erfarenheterna från SWENEX påvisat att utbildningar och övningar i huvudsak ligger rätt för att lösa de uppgifter som ställs på plutonen och kompaniet.

”Ett kvitto på att vi gör rätt”

– Övningen har gett oss jättemycket då vi har övat våra huvuduppgifter. Att övningen har varit lite längre är också positivt det medger att vi testar våra teorier och vi får då kvitto på att det vi övar och tränar för verkligen fungerar inte minst då vi har haft en kvalificerad motståndare. Förutom att öva vår taktik får vi möjlighet att öva hela förbandets uthållighet, framförallt ur ett personellt perspektiv. Ombord på till exempel en bevakningsbåt lever och jobbar åtta personer på en begränsad yta vilket ställer krav på varje individ. Vi jobbar 18 timmar och vilar 6 timmar. När man bor och jobbar så tätt ihop på lär man känna personalen på ett annat sätt. Efter ett tag kommer det fram nya sidor som man kanske inte har uppmärksammat tidigare, det kan vara både negativa såväl som positiva sidor, berättade Philip, chef för bevakningsbåtpluton

Bevakningsbåtkompaniet där plutonen utgör en enhet är relativt litet. Kompaniet löser komplexa uppgifter som omfattar allt ifrån sjötrafikkontroller, bordning till ubåtsjakt, för att nämna några. Bevakningsbåtkompaniet har också en unik förmåga att verka under vattenytan med sina olika sensorer i form av både sjöminsystem och sonarsystem.

– Under övningen har vi utvecklat samspelet mellan kompaniets ingående enheter än mer. Som ett exempel har bevakningsbåtplutonen och sensorplutonen på ett framgångsrikt sätt kunnat underrättelseinhämta åt varandra och genom det kunnat möta motståndaren på ett för oss optimalt sätt. Vi har dessutom samverkat med enheter ur förbandet K3 och Hemvärnet som har deltagit under övningen. Sammantaget har det varit en mycket bra övning för oss, sa Philip

Kompanichefen major Tomas Ohlsson, kunde inte annat än att hålla med. Han poängterade att de under övningen hade haft möjlighet att omsätta teoretiska idéer till praktiska genomföranden som visade sig vara helt rätta för bevakningsbåtkompaniet.