CBRNE-dagar i Umeå

Onsdagen den 30 september samlades ett stort antal kollegor i Umeå för att genomföra årets ämnesdagar inom CBRNE. På plats i Filmstaden fanns nära 50 organisationer, två utländska representanter och mellan fem och tio företag. För att markera dagarnas tyngd fanns också Sveriges försvarsminister som höll inledningsanförandet till årets CBRNE-dagar.

Tomas Reis inledde med ett budskap om en orolig framtid för världen. Ett helhetsperspektiv med faktorer från miljöpåverkan till maktpolitik avgränsades till omvärlden i Norden. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

– Det har kommit en fråga om jag upplever att det är bra med det kluster som finns i Umeå inom detta sakområde, sade försvarsministern i inledningen av sitt anförande. Svaret är ja, det är det.

Försvarsministerns syn på saken är lätt att förstå. I Umeå finns flera aktörer inom sakområdet. FOI med avdelningen för CBRN-skydd och säkerhet, Totalförsvarets skyddscentrum ur Försvarsmakten och Umeå universitet med Europeiska CBRNE-centret. Kanske bekräftas detta av att Polismyndigheten nu placerar en nod för CBRN-skydd i Umeå. Här finns många synergieffekter att ta vara på för högt kvalificerade specialister inom detta område.

CBRNE-dagarna genomförs på årlig basis i ett samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Försvarsmakten genom Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC). Årets konferens hade samlat närmare 250 deltagare från cirka 50 samhällsaktörer tillsammans med drygt fem företag verksamma inom området. Bredden var inte att ta fel på. Deltagande från bland annat Försvarsmakten, Trafikverket, olika räddningstjänster, Kustbevakning och även Regeringskansliet pekar på den vikt som samhället lägger vid dessa frågor. Som ett tecken på denna vikt öppnade försvarsminister Peter Hultkvist årets konferens.

Försvarsministern inledde sitt anförande med att repetera det försvarsbeslut som nu gäller efter den uppgörelse som är gjord inom försvarspolitiken. Han berörde det rådande omvärldsläget och hur det verkar ut för Sverige genom ökade krav på landets försvarsförmåga där bland annat flygvapnet idag flyger avsevärt mer inom ramen för sin incidentberedskap än för bara tre år sedan. Därefter kom han in på ämnet för dagen, CBRNE.

Användningen av massförstörelsevapen fortsätter trots att det utgör ett brott mot folkrätten att göra det. Denna användning utgör ett hot mot samhället som måste hanteras. Att det är så kan vi se genom den användning som finns där till exempel C-vapen använts under de senaste månaderna. Vi måste därför ta dessa hot på allvar. Att inte göra det vore naivt. Ministern konstaterade också att kärnvapnen inte har spelat ut sin roll. Han pekade på att Ryssland genom sin retorik i detta område blir ett hot som kan sänka tröskeln för användande av dessa vapen. Inför framtiden kommer inte heller bara stater att utgöra ett hot inom C- och B-områdena. Detta då även ickestatliga aktörer kan komma att använda dessa vapen i en strävan att nå sina mål. Här konstaterade han att C- och B-hoten ställer stora krav på oss som nation då det kan skapa stora hot i framtiden.

Av dessa anledningar måste Sverige ha en egen kompetens inom CBRNE som inte bara gäller den militära personalen. Området kräver från grunden ett totalförsvarsperspektiv där det kan bli nödvändigt att ta fram gamla koncept och se om de kan användas i det moderna samhället.

Vart är världen på väg?

CBRNE-dagarna innebär föreläsningar och presentationer på högsta nivå. Efter försvarsministern följde lektorn i strategi och säkerhetspolitik vid Försvarshögskolan, Tomas Reis. Ämnet för hans presentation var "Vart är världen på väg?"

Denna föreläsning tog sin utgångspunkt i en helhetssyn på världen för att avgränsa sig till Europa och slutligen hamna i vårt närområde med synen på Ryssland. Skälen till framtida konflikter betraktades från miljöpåverkan till informationskrigsföring. Reis belyste miljö och naturresurser, den tekniska och ekonomiska basen för våra liv och de minskande naturresurserna. Till detta lades vår allt mer osäkra omvärld som för oss i Norden kanske mest speglas genom dagens ryska agerande. Kanhända ett dystert perspektiv men det är värt att säga att om man inser att något kan hända så kan man också förbereda sig för att göra något åt det, om det händer.

Efter denna tunga inledning var det dags för lunch den första dagen. CBRNE-dagarna 2015 fortsatte, på högsta nivå.