”Nya hot?” på Känsöseminarierna

Nya hot var ett av årets två teman när de elfte Känsöseminarierna genomfördes i mitten av augusti. Det andra temat var, liksom tidigare, ”Samhällets funktionalitet”.

Människor sitter i en sal med robusta träpelare.
Deltagarna i väntan på nästa föreläsare. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Porträtt av Daniel Norlander.
Daniel Norlander är huvudsekreterare i Nationell samordning mot våldsbejakande extremism. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Porträtt av Karin Eriksson.
Karin Eriksson är chef för samhällsskydd och beredskap vid Göteborgs stad. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Porträtt av Lennart Bernram.
Lennart Bernram håller i planering och programinnehåll för Känsöseminarierna. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten

Under de tre dagarna har närmare 100-talet människor varit samlade på Känsö i Göteborgs skärgård för att diskutera samverkan mellan organisationer, företag och människor. Om det vi inte vill ska hända ändå skulle ske – hur kan vi på bästa sätt tillsammans agera och arbeta för att minimera skador och lidande vid en kris eller katastrof i Sverige i allmänhet och i Göteborg och Västra Götaland i synnerhet. Det är målet med Känsöseminarierna.

Daniel Norlander, som är huvudsekreterare i Nationell samordning mot våldsbejakande extremism föreläste och han berättade att detta är ett mycket bra tillfälle för dem att komma ut och berätta för de olika organisationerna om vad de gör. De vill få igång ett kunskapsuppbyggande så denna typ av nätverk är toppen att få föreläsa vid. Organisationerna kan dessutom stödja varandra i detta arbete.

Föreläsningar och seminarier

I år var det många intressanta föredrag. Ett axplock av rubrikerna på föreläsningar "Polisen i sociala medier", "Kontraterrorism", "Göteborgs stad i samverkan med statliga myndigheter mot organiserad brottslighet", "Nationell samordning mot våldsbejankande terrorism, "Samhällsviktiga aktörer berättar om sina branschers produktions-/livsmedelskedjor och deras syn på beredskap" och "Katastrofmedicinskt centrum i Linköping". Det genomfördes även paneldebatter och workshops i de olika huvudfrågorna och engagemanget var stort.

Karin Eriksson, som är chef för samhällsskydd och beredskap vid Göteborgs stad tycker att just träffas och använda tiden effektivt till samverkan med så många samtidigt på plats är Känsöseminariernas stora vinst. Man skaffar sig nya kontakter och de man redan har utvecklas i de olika frågorna. Karin ansvarade för information vid seminarierna om kampanjen "72-timmar" som Göteborgs stad gjort. Hon menar att om det händer något riktigt kritiskt måste alla som kan hjälpas åt så att de resurser som finns kan användas till dem som verkligen behöver hjälp exempelvis gamla och sjuka personer.

Känsöseminarierna - alltid i augusti

Känsöseminarierna kan bäst liknas vid ett nätverk av nätverk. Aktiviteten startade 2005 och genomfördes till och med 2009 som ett seminarium. Det senare året nåddes taket för antalet deltagare som kunde erbjudas övernattning på Känsö. Behovet att kunna erbjuda fler möjlighet att delta sammanföll med önskan att kunna forma innehållet. Förslag till lösning blev att genomföra två överlappande seminarium som alltid genomförts i augusti. Detta prövades 2010 då två seminarier genomfördes under rubrikerna "Befolkningens överlevnad" och "Samhällets funktionalitet". Utfallet blev över förväntan och seminarierna har fortsatt engagera många.

Lennart Bernram som till vardags arbetar vid samhällsskydd och beredskap vid Göteborgs stad som planeringsledare är den som ansvarar för övergripande planering och programinnehåll i gruppen som håller i Känsöseminarierna. I denna grupp ingår tolv personer. Han anser att det koncept som nu finns fungerar bra men det kommer att vidareutvecklas. I år var det många som var med på båda seminarierna och det kan bli ont om plats för boende bland annat för intresset är så stort. Något annat positivt tycker Lennart är att sedan ett par år tillbaka genomförs ett så kallat chefsseminarium dagen innan Känsöseminarierna sätter igång. Det är runt tio av de högsta cheferna från deltagande myndigheter och organisationer som träffas, diskuterar och beslutar inriktning i viktiga frågor. Den informationen förmedlas direkt till deltagarna under seminarieriedagarna. Cheferna anser att också att seminarierna är värdefulla och ska fortsätta att genomföras.